Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORHAN OKAY’IN ESERLERİNDE SANAT
(ART IN THE WORKS OF ORHAN OKAY’S )

Author : Reyhan OKCU   - Mustafa TATCI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Language-Literature
Page : 125-134
38    38


Summary

Her sanatçının zihninde farklı bir sanat tanımı bulunmaktadır ve sanatçılar eserlerini bu tanımdaki felsefeye uygun bir şekilde ortaya koymaktadır. Yazar, aydın ve edebiyat tarihçisi Orhan Okay için sanat; yalan, yanılma veya hayal kavramlarıyla bağlantılıdır. Ancak bu yalan, yanılma, hayal olumsuz manada kullanılmaz. Verilen kavramlarda ön plana çıkan “yaratıcılık” kavramı sanatla ortak nokta olarak görülmektedir. Bununla birlikte sanatçı eser ortaya koyarken gerçeklerden, dış dünyadan bağımsız eser vermez. Sanatçının en önemli kaynağı yine gerçekler, içinde yaşadığı dünyadır. Bu nedenle sanatçı daima bunlardan yola çıkarak eserlerini vermektedir. Bir sanat eseri için “ferdî” kavramını ne kadar kullansak da arka planda yazarı besleyen bir toplum daima dikkat çekmektedir. Böylece sanat ürünü bir bakıma içinden çıktığı milleti temsil etmekte, millî bir eser niteliği kazanmaktadır. Sanatçının eğilimleri elbette ki eserlerinde kendini gösterecektir. Sanatçı, sanatkâr kimliğini oluştururken dönemin şartlarından, ideolojisinden etkilenecek, sanatını tüm bu birikimlerinden oluşturacaktır. Ancak bu eserlerden yola çıkarak yapılan yorumlar her zaman doğru olmayabilir. Genelleme niteliği taşıyan yorumlardan kaçınılmalıdır. Sanatçının himaye edilmesi konusu da Okay’ın eserlerinde olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Bir sanatçının devlet tarafından desteklenmesi sanatın verimliliği ve çeşitliliği açısından önemlidir. Bu sebeple de özellikle Osmanlı döneminde sanatçıların himaye edilmeleri gelenek halini almış, sanatçı hem korunmuş hem de ödüllendirilmiştir.Keywords
Orhan Okay, Sanat, Eser, İdeoloji

Abstract

Each artist has a different definition of art in his mind, and the artists reveal their works in accordance with the philosophy in this definition. Art for the writer, intellectual and literary historian Orhan Okay; It is connected with the concepts of lies, error or imagination. However, this lie, error and imagination are not used in a negative sense. The concept of “creativity”, which comes to the fore in the given concepts, is seen as a common point with art. All the same, the artist does not produce works that are independent of the outside world and from the facts. The most important source of the artist is again the facts, the world in which he lives. Therefore, the artist always gives his works based on them. No matter how much we use the concept of “individual” for a work of art, a society that nourishes the writer in the background always attracts attention. In this way, the art product represents the nation from which it comes, thus gaining the quality of a national work. The artist's tendencies will, of course, manifest themselves in his works. While creating the artist identity, the artist will be influenced by the conditions and ideology of the period and will create his art from all these accumulations. However, the comments made based on these works may not always be correct. Generalising comments should be avoided. The protection of the artist was also evaluated as a positive approach in Okay’s works. Supporting an artist by the state is important for the efficiency and diversity of art. For this reason, the protection of artists, especially in the Ottoman period, became a tradition, and the artist was both protected and rewarded.Keywords
Orhan Okay, Art, Work, Ideology

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri