Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ROMANTİK İLİŞKİLERDE BAĞIŞLAMANIN BAZI SOSYO DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF FORGIVENESS IN ROMANTIC RELATIONS BY SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES )

Author : BUSE KURTLAR GÜNEŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Sociology-Psychology-Philosophy
Page : 552-557
42    38


Summary

Bağışlama hatalı davranan kişilerden uzaklaşma, intikamını alma gibi arzulara son verme, onları affetme şeklinde ifade edilmektedir. “Bağışlama” literatürde ilgi çeken konulardan biridir. Türkiye’de bağışlamayla ilgili  araştırmalar ise kısıtlıdır. Taysi (2007a)’nin ölçek uyarlama araştırması bu alandaki ilk çalışmalardan biridir. “Bağışlama” kavramını Enright (1994); “biliş, duygu ve davranış”ın etkileşimde bulunduğu çok taraflı bir sürecin gelişimi şeklinde ifade etmiştir. Romantik ilişkilerde bağışlamanın yakın ilişkilerde ve özellikle bozulmuş ilişkilerde onarıcı özelliği bulunmaktadır. Bu yönüyle romantik ilişkilerde bağışlama davranışı ilişkinin geleceği açısından önem taşımaktadır. Romantik ilişkilerde bağışlamayı etkileyen kişisel değişkenler bulunmaktadır. Romantik ilişki yaşayan kişisel bilgilerine göre bağışlamaya isteklilik durumları farklılaşabilmektedir.

Bu araştırmada romantik ilişkilerde bağışlamanın bazı sosyo demografik değişkenlere göre farklılaşma durumu incelenmiştir. Bu amaçla 336 kişiye bağışlamaya isteklilik ölçeği uygulanarak veriler toplanmıştır. Veriler SPSS 22 programına girilerek değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi ve anova testinden faydalanılmıştır. Bağışlamaya isteklilikle yaş, anne ve baba eğitim düzeyi arasında anlamlı farklılık saptanmıştır.Keywords
Romantik, İlişki, Bağışlama, Sosyo-demografik

Abstract

Forgiveness expresses the desire to move away from those who misbehave, to end their desires such as revenge and to forgive them. “Forgiveness” consists of topics of interest in the literature. The research has been restricted in Turkey on how to donate. Scale adaptation research of Taysi (2007a) consists of the first studies in this field. Enright (1994) concept of “forgiveness”; “Cognition, emotion and behavior” is expressed as the development of a versatile way that is effective in interaction. In romantic relationships, there is a restorative feature in close relationships and especially in distorted relationships.

Forgiveness behavior in the romantic relationship is important for the future of the relationship. There are personal variables that include forgiveness in romantic relationships. The willingness to donate according to their personal information, which has a romantic relationship, may differ.Keywords
Romantic, Relationship, Forgiveness, Socio-demographic

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri