Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ONLINE EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HİZMET KALİTESİNDEKİ BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DAVRANIŞSAL NİYETE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(EXPECTATION AND SATISFACTION LEVEL ON SERVICE QUALITY AND EFFECT ON BEHAVIORAL INTENTION OF UNIVERSITY STUDENTS: ONLINE EDUCATION PERSPECTIVE )

Author : Büşra BİLGİSEVEN   - Emine ANIK - Naz GÜRPINAR - Yasemin DOĞU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Business-Economics-Tourism-Social Work
Page : 789-803
78    71


Summary

Günümüzde, yükseköğrenim kurumlarında yaygın olarak uzaktan öğrenme ortamlarının uygulanması ve dijitalleşme ile çevrimiçi öğrenme sistemleri büyük ilgi uyandırmaktadır. Yapılan bu araştırmada, öğrencilerin tutum beklenti düzeyleri, çevrimiçi hizmet kalitesi ve davranışsal niyet bakımından incelenmiştir. Araştırma Nisan-Mayıs 2020’de tüm dünyada pandemi ve sokağa çıkma yasağı olduğu süre boyunca gerçekleştirilen online eğitime paralel bir dönemde yapılmış olup, kolayda örneklem yöntemiyle özel ve devlet üniversitelerinde çevrimiçi sınıflardan ders alan 433 öğrenci ile online anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerden çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Bu bağlamda, sayısı 433 olan üniversite öğrencisi katılımcıların; beklenti ve tutum bağımsız değişkenlerinin hizmet kalitesine olan etkisi ve hizmet kalitesinin davranışsal niyete olan etkisi regresyon analizi ile incelenmiştir. Ayrıca; değişkenler arasındaki ilişkiler üzerinde; cinsiyet, eğitim düzeyi, devlet ve özel okul olmak üzere okul türü ve yaş grupları ile ilgili fark testleri ve moderatör etki analizleri gerçekleştirerek, bu demografik ve okul türü değişkenlerinin bu ilişkileri etkileyip etkilemediği incelenmiş ve bu doğrultuda dikkate değer sonuçlar elde edilmiştir.Keywords
Online Eğitim, Uzaktan Eğitim, Hizmet Kalitesi, Covid-19 Pandemisi

Abstract

Nowadays, online learning systems are very popular in higher education institutions. In this study, students' attitude, expectation were examined in terms of online service quality and behavioral intention. The research was carried out in April-May 2020 in a period parallel to the online education carried out throughout the world when there was a pandemic and stay-home period, and an online questionnaire was conducted with 433 students who took courses from private and public universities online by easy sampling method. Various results have been obtained from the analysis. In this context, regarding to questionnaire data, the effect of expectation and attitude independent variables on service quality and the effect of service quality on behavioral intention were examined by regression analysis. Also; on the relationships between variables; By conducting difference tests and moderator effect analysis regarding school type and age groups, including gender, education level, state and private school, it was examined whether these demographic and school type variables affect these relationships and remarkable results were obtained accordingly.Keywords
Online Education, Service Quality, Covid-19 Pandemic

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri