Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAZ VE KIŞ SPOR OKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN FUTBOL VE BASKETBOL BRANŞINI SEÇMELERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(FACTORS AFFECTING CHILDREN CONTINUING THE SUMMER AND WINTER SPORTS SCHOOL CHOOSE THE FOOTBALL AND BASKETBALL BRANCH )

Author : Hakan SUNAY   - Bayram KAYA - Murat APAYDIN - Ziya BAHADIR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Social Sciences
Page : 1070-1077
101    112


Summary

Spor, evrensel kültürün parçası olarak farklı dindeki, dildeki ve ırktaki insanları bir araya getiren önemli bir araçtır. Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı büyüyebilmeleri için spor çok önemli bir uğraş olarak görülmektedir. Çocukların spor branşını seçmesinde yakın çevresindeki insanların rolü büyüktür. Araştırmanın evreni futbol ve basketbol branşında yaz ve kış spor okuluna devam eden 7-12 yaş grubu çocuklarıdır. Araştırmanın çalışma grubunu ise bu okullara devam eden 287 gönüllü, futbol ve basketbol branşındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Sunay ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen Branş Katılım Ölçeği 27 maddeden ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek, Kayseri Büyük Şehir Belediye’sinin organize ettiği Yaz ve Kış Spor Okuluna devam eden 7-12 yaş grubundaki çocuklara uygulanmıştır. Veriler normal dağılım göstermiş ve parametrik testlerin yapılmasına karar verilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlar; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, İkili değişkenlerde bağımsız örneklemler için t- testi, çoklu değişkenlerde tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin branş seçiminde Beden eğitimi öğretmenlerinin etkili olmadığı, buna karşın anne-baba ve kardeşlerin etkisi 4,0488 ortalama ile yüksek olduğu tespit edilmiştir. Branş seçiminde arkadaş ve akran grubunun etkisi ise 3,5540 ortalama ile orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Yaz ve Kış Spor Okulu, Spor Branş Seçimi, Basketbol, Futbol

Abstract

Sport is an important tool that brings together people of different religions, languages and races as part of universal culture. Sport is seen as a very important effort for children in the age of growth and development to grow healthily, physically and mentally. People in the immediate surroundings have a big role in the selection of sports. The universe of the research is 7-12 age group children attending summer and winter sports school in football and basketball branch. The study group of the research consists of 287 volunteers, students in football and basketball branches attending these schools. Descriptive scanning method was used in the research. The Branch Participation Scale, developed by Sunay et al. (1996), consists of 27 items and 3 sub-dimensions. The scale was applied to children in the 7-12 age group attending the Summer and Winter Sports School organized by Kayseri Metropolitan Municipality. The data showed normal distribution and it was decided to perform parametric tests. The scores of the students participating in the research from the scale; frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test for independent samples in binary variables, one-way variance analysis in multiple variables. As a result, it was determined that Physical education teachers were not effective in the selection of the branches of the students, whereas the impact of parents and siblings was high with an average of 4.0488. It was concluded that the effect of friend and peer group in the branch selection was moderate with an average of 3,5540.Keywords
Summer and Winter Sports School, Sport Branch Selection, Basketball, Football

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri