Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEĞİŞEN PARADİGMA EKSENİNDE TÜRKİYE TRAP MÜZİĞİ VE EKONOMİ-POLİTİK İLE OLAN İLİŞKİSİ
(The Relashionship of Turkey’s Trap Music with Politics and Economy on a Changing Paradigm Axis )

Author : Ali Kazım Doğuş KOÇ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) History-Political Sciences-Geography
Page : 242-253
26    24


Summary

Gün geçtikçe vites büyüten dünya, enformasyon teknolojileri, neo-liberal politikalar ekseninde yeni bir dünya düzeni ve bir mit olarak küreselleşme ile yakından ilişkilidir. Ancak post-modern paradigmanın soğumasının üzerine, interregnum olarak adlandırılan ve eskinin bittiği, yeninin başlamadığı dönemde de bir sona gelinmiştir. Bu yeni paradigma geleneğe, geçmişe ve otantik olana şovenist bir yaklaşıma sahip, estetik algıların ise tek tipleştiği, muhafazakarlaştığı, hegemonik örgütlenmelerin arttığı ikinci perde modernizmdir. Ulusal pazar kapitalizminin aktörlerinin uluslarası güçlere dönüşmesi, çokkültürlülükten uzaklaşılarak çoğulculuk karşıtı popülist politik hareketleri merkeze alan ve enformasyon teknolojileri ile birlikte güncel medyanın bireylerin hayatlarındaki yeri ile oluşan sanal ortamlar ve siber mekânlar, neo-modernizmin temel bileşenlerini oluşturan unsurlardandır. Bu bileşenler ekseninde müzik de bir dönüşüm içerisine girmiştir. Özellikle Türkiye’de ana akım müziklerde son beş sene içerisinde yaşanan bu hızlı değişim, Trap müziğin ana akım olmasıyla gerçekleşmiştir. Yer yer popülist söylemleri bulunan Trap müzisyenleri, popülizmin içerisinde saklanan neo-liberalizmi de parçalarında yansıttığı gözlemlenebilir. Aynı zamanda bu ekonomik yükseliş uluslarası dolaşıma sahip olmalarını ve uluslararası kuruluşlarla da masaya oturma imkânını sağlamıştır. Değişimi gerçekleştiren genç neslin en çok varlık gösterdiği yerler olan sanal ortam ve siber mekânlar ise doğrudan zaman ve aidiyet folklorunun değiştiği, neo-modern dönemin sivrilen unsurları arasındadır. Çalışmada Türkiye örnekleminden toplanan veriler ile neo-modern paradigmanın kesişim noktaları açıklanmaya çalışılacaktır.Keywords
Neo-modernizm, Ekonomi-Politik, Trap, Popüler Müzikler

Abstract

The world that gears up day by day is closely related to information technologies, a new world order on the axis of Neo-Liberal policies and globalization as a myth. However, upon the cooling of the Post-Modern paradigm, came the stage where the old came to an end and the new era did not start, called interregnum also came to an end. This new paradigm, which has an otantic and traditional chouvinist approach, while aesthetic perceptions become monotyped, and the increase of conservative and hegemonic organizations, is the second act of Modernism. The transformation of actors of national market capitalism into international powers, moving away from multiculturalism and centering the anti-pluralistic populist political movements, and virtual enviroments and cyber spaces formed by the place of contemporary media in individuals’ lives along with information technologies are the main components of Neo-Modernism. In the axis of these components, music has also been transformed. In particular, with Trap music beoming mainstream, which started the rapid change in the last five years in mainstream music in Turkey. Trap musicians, who have populist statments, can be observed to reflect Neo-Liberaslism hidden in Populism. At the same time, this economic rise enabled them to have international circulation and to sit at the table with international organizations. The places where the young generation, who made this change, are the most present in the virtual enviroment and cyber spaces, which are among the tapering elements of the Neo-Modern era, where time and belonging folklore is changing. This study will explain the Neo-Modern paradigm intersection based on the sample data collected from Turkey.Keywords
Neo-modernism, Economy Politics, Trap, Popular Musics

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri