Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEKİ BİLGİLENDİRME TASARIMI SORUNLARI: TARİHİ ÇARŞILAR, KAPALI ÇARŞI ÜZERİNE ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
(INFORMATION DESIGN PROBLEMS IN TURKEY: HISTORICAL BAZAARS, SAMPLE EVENT STUDY ON GRAND BAZAAR )

Author : Ghonche GHOJOHGI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Art-Architectural-Archaelogy
Page : 441-450
23    31


Summary

Bilgilendirme tasarımı grafik tasarımının en temel alanıdır ve bilginin nasıl daha iyi bir şekilde kullanıcıya aktarılabileceği üzerinde durmaktadır. Özellikle Grafik dili, büyük şehirlerde, evrensel olması bakımından tercih edilir. Okuma yazma bilmeyen kitleden o kentin yerel dilini bilmeyen turistlere kadar herkesin ulaşabileceği ve anlayabileceği dil, görsel iletişim ve grafik tasarımın önereceği dildir. Bu bağlamda hızlı tempoya sahip kent hayatı düşünüldüğünde, bu bilginin hızlı aktarımı da önem kazanır. Basit ama çok iyi tasarlanmış yönlendirmeler, herkes tarafından anlaşılabilecek işaretler, birbiriyle ilişkilendirilebilecek ve takip edilebilecek yönlendirme sistemleri, tutarlı kompozisyon, renk ve tipografi tasarlanması gereken ögelerin başında gelmektedir. Araştırmamızın çalışma sahası, Türkiye’nin turistik yerlerinin başında gelen İstanbul Beyazıt meydanının bitişiğin de ki Kapalı Çarşıdır. Turizm çalışmaları her ne kadar kültürel ve sosyal bir faaliyet olarak kabul görse bile bu anlamda temel amacın ekonomik bir kazanım olduğu bilinmektedir. Zira Türkiye ekonomisinin içerisinde turizm gelirlerinin gün geçtikçe önemli bir hale gelmesi bilinen bir gerçektir. Bu bilgilerden hareketle; stratejik bir potansiyele sahip bu sektörde dili bilmeyen turistler için turistik mekanların bilgilendirme ve yönlendirme tabelalarının amaca göre tasarlanması bir gerekliliktir. Bilindiği üzere yerli ve yabancı turistin bir turizm faaliyeti sırasında uğradığı yerlerin başında çarşılar ve alışveriş merkezleri gelmektedir. Bu çalışmada, İstanbul’da en fazla turistlerin gittiği çarşı yani Kapalı Çarşı seçilmiş olup tarihi kültürel mirasa sahip olan özelliğine göre yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları incelenmiştir. Araştırmamızın kuramsal boyutunu tamamlamak için ulusal ve uluslararası kaynaklar taranmıştır. Tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiş bu araştırmada belirlenen bilgilendirme tasarımlarının problemlerinin çözümüne yönelik değerlendirmede bulunulmuştur. Ayrıca bilgilendirme tasarımlarının grafik tasarımı açısından kendi içerisinde tasarım, dil, renk, font vb. açıdan ele alınmıştır. Sonuç olarak, araştırma örnekleminden yola çıkarak Kapalı Çarşıdaki bilgilendirme çalışmalarının bütünlüğünün olmayışı görsel kirliliğe yol açtığı gibi, görsel algıda da anlam kargaşasına yol açmaktadır. Diğer yandan aynı zamanda bu tasarımların kent kimliğini de doğrudan etkilediği sonucuna varılmıştır.Keywords
Bilgilendirme Tasarımı, Grafik Tasarım, Yönlendirme Tasarımı

Abstract

Information design is the basic field of graphic design and emphasizes how information can be better transferred to the user. Especially graphic language is preferred in big cities for being universal. The language that anyone can reach and understand, from illiterate masses to tourists who do not know the local language of that city, is the language that visual communication and graphic design will suggest. In this context, considering the fast paced city life, the rapid transfer of this information becomes important. Simple but well-designed orientations, signs that can be understood by everyone, guidance systems that can be linked and followed, consistent composition, color and typography are among the elements to be designed. The study area of our research, is the leader of Turkey's sights, Istanbul Beyazit square, is also adjacent to the Grand Bazaar. Although tourism studies are accepted as a cultural and social activity, it is known that the main purpose in this meaning is an economic gain. Because it is known to become an important fact that day by day Turkey's economy revenues by its tourism. Based on this information; In this sector, which has a strategic potential, it is a necessity to design information and direction signs of touristic places according to the purpose for tourists who could not speak the language. As it is known, bazaars and shopping centers are among the places where domestic and foreign tourists visit during a tourism activity. In this study, the bazaar in which most tourists go, Grand Bazaar, is selected and direction and information signs are examined according to its historical cultural heritage. National and international sources were searched to complete the theoretical dimension of our research. In this research, which was carried out with the screening method, the evaluation of the problems of the information designs determined was made. In addition, in terms of graphic design of information designs in itself, design, language, color, font, etc point of views discussed. As a result, the lack of integrity of the information works in the Grand Bazaar based on the research sample leads to visual pollution as well as confusion in visual perception. On the other hand, it is also concluded that these designs directly affect the urban identity.Keywords
İnformation Design, Graphic Design, Orientation Design

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri