Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARIM SEKTÖRÜNÜN GİRİŞİMCİLİK YÖNÜ: “AGRIPRENEURSHIP”
(ENTREPRENEURSHIP ASPECT OF THE AGRICULTURE SECTOR: “AGRIPRENEURSHIP” )

Author : SAVAŞ YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Social Sciences
Page : 1140-1154
86    290


Summary

Küresel anlamda yaşanan bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi değişim ve gelişmeler ekonomik sektörleri de bu değişime uymaya zorlamaktadır. Konuya girişimcilik açısından bakıldığında literatürde söz konusu değişim ve gelişmelerin neden olduğu e-girişimcilik, diaspora girişimciliği, eko-girişimcilik, sosyal girişimcilik gibi farklı girişimcilik türlerine ilişkin çalışmalara rastlamak mümkündür. Tarihi insanlık kadar eski olan tarımsal girişimcilik de söz konusu girişimcilik türlerinden birisidir. Tarımsal girişimcilik genel anlamda tarım ve ilişkili sektörlerdeki girişimcilerin girişimcilik faaliyetlerini ifade etmektedir. Girişimciliğin gerek girişimci, gerekse girişim açısından evrensel geçerliliği olan yönleri olduğu gibi sektörden sektöre farklılaşan yönleri de vardır. Derinlemesine literatür taramasına dayanan ve tarım sektörünü girişimcilik, girişimci ve girişim yönünden ele alındığı çalışmada; tarımsal girişim fırsatları, tarımsal girişimciliğin önündeki engeller, tarımsal girişimcilerin farklılıkları ve sahip olması gereken beceriler ve bu becerileri geliştirebilmeleri için dikkate almaları gereken konular incelenmiştir.Keywords
Tarımsal girişimcilik, tarımsal girişimci, agriprenurship, agripreneur.

Abstract

Scientific, technological, economic, social, cultural, political changes and developments in the global sense force economic sectors to comply with this change. From the point of view of entrepreneurship, today it is possible to find studies related to different entrepreneurship types such as e-entrepreneurship, diaspora entrepreneurship, eco-entrepreneurship, social entrepreneurship, caused by these changes and developments. Agricultural entrepreneurship, which is as old as humanity, is one of these entrepreneurship types. Agricultural entrepreneurship generally refers to entrepreneurship activities of entrepreneurs in agriculture and related sectors. There are aspects of entrepreneurship that have universal validity in terms of both entrepreneurship and entrepreneurship, as well as aspects that differ from industry to industry. In the study, which is based on an in-depth literature review and where the agricultural sector is handled in terms of entrepreneurship, entrepreneurship and entrepreneurship; agricultural entrepreneurship opportunities, barriers to agricultural entrepreneurship, differences and skills that agricultural entrepreneurs should possess and issues that they should consider in order to develop these skills were examined.Keywords
Agricultural Entrepreneurship, Agricultural Entrepreneur, Agriprenurship, Agripreneur

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri