Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALMANYA’DA SELEFİ VAİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE SALAFI PREACHERS IN GERMANY )

Author : Emre ŞİMŞEK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Theology
Page : 988-999
28    28


Summary

Göçmen Arap kökenli davetçilerden müteşekkil küçük bir oluşumdan, yeni bir popüler harekete evrilen Almanya’daki Selefî hareket, son yıllarda müslümanlarla ilgili Almanya’daki gündemin en önemli konularından birisini teşkil etmektedir. 90’lı yılların ortalarından itibaren Alman toplumunun bir parçası haline gelmeye başlayan Selefilik, Almanya’nın iç ve dış politikasındaki Müslümanlara yönelik tutumlarını etkileyen önemli konulardan biridir. Almanya’ya yerleşen Selefi eğilimli küçük Arap kökenli grupların, henüz kamusal alanda fark edilmediği ve Selefi inanç tasavvurunun az sayıda selefi imam tarafından yaygınlaştırıldığı başlangıç aşamasında selefi vaizler önemli rol almışlardır. Selefi vaizlerin 2001 yılında Almanca yayın yapan ilk internet sitelerini faaliyete geçirmelerinin ve özellikle camilerde düzenledikleri “İslâm Seminerleri”nin etkisiyle, 2005 yılından itibaren selefi çevre etki alanını ciddi şekilde genişletmiş; önceleri yurt dışı menşeili selefi âlimler Selefi çevrede söz sahibi iken, zamanla Almanya menşeli vaizler etkin olmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Almanya’da selefiliğin ortaya çıkışından günümüze kadarki süreçte etkin rol oynayan, hem Alman kamuoyunda hem de selefi çevrede karizma şahsiyet olarak bilinen selefi vaizlerden Hasan Dabbağ, İbrahim Ebu Naci, Pierre Vogel ve Sven Lau konu edilecek olup, söz konusu vaizlerin bazı görüşleri ve selefi çevre üzerindeki etkileri irdelenecektir. Konuyla ilgili matbu kaynakların oldukça sınırlı olması ve vaizlerle de mülakat imkanı bulunamaması sebebiyle konuyla ilgili veriler, vaizlerin internet ortamında yayınlanan vaaz ve konuşmalarından elde edilmiştir.Keywords
Almanya’da Selefilik, Almanya, Selefilik, Radikalleşme, Selefi Vaiz.

Abstract

The German Salafi movement, which consisted of a small group of inviters with Arab immigrant origins, evolved to a popular movement. In recent years, it constitutes in Germany one of the most important agenda about Muslims. Salafism, which started to become a part of German society since the mid-nineties, is an important reasons/factor that influences the position/behaviour of the German domestic and foreign affairs towards Muslims. In the beginning phase, Salafi preachers had an important part in both that the small groups with Arab origins that favour Salafism are unnoticed in public realm and that their Salafi belief thought is popularised only by a couple of Salafi imams. In 2001 Salafi imams started their first German online presence and beside they organised “Islamic Seminars” especially in mosques. Since 2005, these two factors seriously expanded the area of influence of the Salafi environment; while wise Salafi men/preachers from abroad had a voice in der Salafi environment, in progress of time preachers from Germany started to be active. The present work deals on the one hand with Salafi preachers like Hasan Dabbag, Ibrahim Ebu Naci, Pierre Vogel and Sven Lau, who played an active role from the beginning of Salafism to today and who are known in German public as well as in Salafi society as charismatic personalities. On the other hand, it researches their thoughts/views and their influence on Salafi environment. The resources were limited to preaches and speeches of the preachers that were published on the internet environment because there are limited printed resources regarding this topic, and it was not possible to make an interview with the preachers.Keywords
Salafism in Germany, Germany, Salafism, Radicalization, Salafi Preach

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri