Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF APPROACHES TO THE DISADVANTAGED LEARNERS IN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA )

Author : Canan ÜNVAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 701-709
28    27


Summary

1999 yılında resmiyet kazanan Bologna Süreci, öğrenci ve personel hareketliliği ile istihdam edilebilirliği kolaylaştırmak; daha kapsayıcı ve erişilebilir bir yükseköğretim yaratmak amacıyla Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmuştur. Yükseköğretimin önemli bir alanı olan sosyal boyut, Bologna Süreci üye ülkelerinin de gündeminde yer almaktadır. Sosyal boyut, kaliteli bir yükseköğretime herkesin eşit bir şekilde katılımının sağlanmasıdır. Öğrencilerin, sosyal ve ekonomik geçmişleri ile ilgili engellerinin, ayrıca fiziki  engellerinin bir dezavantaj yaratmasının önüne geçileceği, öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabileceği uygun koşullara gereksinim bulunmaktadır. Bu kapsamda, araştırmanın amacı, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda, dezavantajlı öğrencilerin yükseköğretime erişimini, yükseköğretimi tamamlamasını ve yükseköğretimde hareketliliğini destekleyici tedbirlerin araştırma kapsamındaki farklı nüfusa, sosyal, kültürel ve ekonomik koşullara sahip olan ve farklı coğrafi bölgede yer alan ülkelere göre uygulama düzeylerinin tespit edilmesi ve gelişmeye açık yönlerinin ortaya konulmasıdır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada, araştırmanın verileri doküman analizi yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, Avrupa Yükseköğretim Alanı’ndaki ülkelerin büyük çoğunluğunun yükseköğretim sistemlerinde dezavantajlı öğrenciler için yükseköğretim ile ilgili tedbirlerinin yeterli düzeyde olmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, dezavantajlı öğrencilere finansal destek verilmesi; toplumda yetersiz düzeyde temsil edilen söz konusu gruplarla ilgili nicel hedeflerin belirlenmesi; dezavantajlı öğrencilerin yükseköğretime erişim yeterliliklerinin yeniden gözden geçirilmesi; dezavantajlı öğrencilerin yükseköğretime katılımının ve yükseköğretimde kalmasının sağlanması; dezavantajlı öğrencilerin sistematik olarak izlemeye tabi tutulması önerilmektedir. Araştırmanın sonuçlarının, yükseköğretimin tüm paydaşlarında konuyla ilgili farkındalığı artırabileceği ve alınacak tedbirler ile geliştirilecek politikalar açısından katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.Keywords
Avrupa Yükseköğretim Alanı, Bologna Süreci, Sosyal Boyut, Dezavantajlı Öğrenciler

Abstract

Bologna Process was launched in 1999. In order to facilitate student and staff mobility, employability; and also to create a more inclusive and accessible higher education, the process defined the European Higher Education Area (EHEA). Social dimension, which is a significant area of ??higher education, is also on the agenda of the Bologna Process member states. Social dimension is to provide equal participation of everybody in a quality higher education. With social dimension in higher education, there is a requirement of creating proper conditions in which students will complete their study by preventing disadvantages stemming from some obstacles such as social, economic background and disability. In this context, the aim of the research, in the EHEA, is to determine application levels of measures in selected countries regarding disadvantaged learners’ participation and completion to higher education, also their mobility in higher education. It is also targeted to reveal aspects open to improvement. In this research, qualitative research was used. Data related with research was obtained through document analysis. National and international reports, studies and declarations were evaluated and analyzed. In accordance with the results of the research, there are discrepancies among countries in the implementation levels. The vast majority of the countries in the EHEA doesn’t have enough measures regarding disadvantaged learners in the higher education. Results of the research will contribute to higher education stakeholders with regard to raise awareness about the subject and measures to be taken and policies to be developed.Keywords
European Higher Education Area, Bologna Process, Social Dimension, Disadvantaged Learners

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri