Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AYDIN İLİ KÖRÜKLÜ ÇİZME ÜRETİMİ
(Aydın Productıon of Bellows Boots )

Author : Melda ÖZDEMİR   - Nuray Işık USLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Art-Architectural-Archaelogy
Page : 467-484
27    25


Summary

El yapımı deri ürünler eskiden Anadolu’nun pek çok yöresinde ata sanatı olarak yürütülürken günümüzde bazı illerimizde eskisi kadar olmasa da halen sürdürülmektedir. Deri işleri içerisinde ise Körüklü çizme; Anadolu’da efeler için dağlarda rahat hareket etmeyi sağlayan, işlenmiş mamul haldeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan derisinden yapılan hem sanatsal hem de kültürel bir değer taşıyan ayakkabı çeşidi olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, Aydın ilinde yapılmakta olan körüklü çizme üretimi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, körüklü çizme üretiminde kullanılan araç ve gereçler, körüklü çizmenin bölümleri, körük tipleri, kullanım alanları ve üretim tekniği kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Ayakkabının bölümleri, saya ve sayayı oluşturan elemanlar, taban ve tabanı oluşturan elemanlar, çizme, çizmenin tarihi ve körüklü çizme hakkında literatürde yer alan bilgiler aktarılmıştır. Bu araştırmada tarama tekniğiyle betimleyici araştırma yöntemi kullanılmıştır. Böylece Aydın ili körüklü çizme yapımı hakkında mevcut durumun ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada Körüklü çizme ustası Serkan Gündüz ve Efe çizme atölyesinden elde edilen veriler örnek olay niteliğini taşımaktadır. Körüklü çizmenin ilk çıkış ve üretim noktasının Aydın olması ve bu ilin körüklü çizme ile özdeşleşmesi nedeniyle araştırma evreni olarak seçilmiştir. Serkan Usta’nın ise, Aydın’ın en genç ustalarından olması, çalışma ortamında araştırmacıya verdiği destek, şeffaflık ve ulaşılabilir olması nedeniyle “Efe Çizme” atölyesi araştırma örneklemi olarak seçilmiştir. Körüklü çizmenin, yörük şenliklerinde, deve güreşlerinde, halk oyunları gruplarında kullanımına devam edildiği tespit edilmiştir. Geleneksel yöntemler kullanılarak, emek yoğun bir sanat olarak üretimine devam edilen körüklü çizmede, bu sanata devam edecek çırakların yetişmediği ve bu sanatın meslek olarak kabul görmediği, standart kullanım alanlarının dışında, turizm açısından hediyelik eşya yapımı alanında değerlendirilmediği tespit edilmiştir. Körüklü çizme üretiminde tamamen doğal malzeme kullanılmaktadırKeywords
Ayakkabı, Aydın, Çizme, Deri, Dericilik, Körüklü Çizme

Abstract

Manufacturing handmade leather product, which used to be carried out in many districts of Anatolia as an ancestral art form, is currently still sustained in some provinces although not as widw-spread as it used to be. Bellows boots in leather works; It is known as a kind of shoe with an artistic and cultural value that is made of processed leather, cattle small and bovine leather that provides comfortable movement in the mountains for efes in Anatolia. In this study, the production of bellows boots in Aydın province was studied. For this purpose, the tools and equipments used in the production of bellows, parts of bellows, types of bellows, their usage areas and production techniques are discussed in a comprehensive way. The parts of the shoe, the elements that make up the saya and the Saya, the elements that make up the base and the base, the boot, the history of the boot and the bellows boot literature about the information was transferred. In this research, descriptive research method with scanning technique was used. Thus, it is aimed to reveal the current situation about the bellows boots in Aydın. In the research, the data obtained from the bellows boots master Serkan Gündüz and Efe below boots workshop are case studies. It was chosen as the research universe because the origin and production point of bellows boots is Aydın and this province is identified with bellows boots. Serkan master was chosen as a research sample because of being the youngest masters of Aydın, the support he gave to the researcher in his work environment, transparency and accessibility. It was found that bellows continued to be used in yörük festivities, camel wrestling, folk dance groups. Using traditional methods, it was determined that the apprentices who would continue this art were not trained and that this art was not accepted as a profession and was not evaluated in the field of souvenir making in terms of tourism, outside the standard usage areas. All natural materials are used in bellows boots production.Keywords
Shoes, Aydın, Leather, Leather Products, Bellows Boot

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri