Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ZÜHD ANLAYIŞININ DEĞERİ
(THE VALUE OF THE CONCEPT OF ZUHD IN ISLAMIC THOUGHT )

Author : Orhan YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Theology
Page : 1033-1043
175    50


Summary

İslâm dünyasında şöhrete ulaşmış terhib, terğib, vaaz ve nasihat türü kitaplar başta olmak üzere, ahlak kitaplarının ekserisinde dünya ve dünyadaki nimetlere dalmanın kötülüğü, dünyadan yüz çevirmenin üstünlüğü hatta büyük bir fazilet ve erdem olduğu anlatılmaktadır. Mezkur eserlerde zühd kavramı ile ifade edilen dünyadan el etek çekerek yaşama biçiminin büyük bir erdem ve fazilet olduğu uydurulan hikaye, menkıbe ve kelâmı kibar yanında ayet ve hadislerle de dile getirilmektedir. Bu eserlerin yazılmasındaki ana gaye ise müslüman toplumu ahlaki olgunluğa eriştirip dünya ve ahirette mutlu kılmaktır. Hicri ikinci asırda başlayan üçüncü asırda Hâris el-Muhâsibî (ö. 243/857), Zünnûn el-Mısrî (ö. 245/859), Ma‘rûf el-Kerhî (ö. 200/815), Seri es- Sakatî (ö. 251/865), Bişr el-Hâfî (ö. 227/841), Bâyezîd-i Bestâmî (ö. 234/848) ve Cüneyd Bağdadi (ö. 297/909) gibi meşhur mutasavvıfların elinde olgunlaşan ve sonraki yüzyıllarda Gazzâlî (ö. 505/1111) gibi büyük sûfî ve alimlerle zirveye taşınan dünyadan yüz çevirme anlamındaki zühd yaşamı övme geleneği bugün de devam etmektedir. Ayetlerin pratiği niteliğindeki sünnet üzerinden konuya bakıldığında dünya hayatından yüz çevirip zühd bir hayat yaşamanın sünnete uygun olmadığı ve böyle yaşayanların dünya ve ahirette mutlu olamayacağı anlaşılmaktadır. Zira Resûlullah’ın hayatını konu alan tarih, siyer ve meğâzi kitaplarına göre, çoğu sûfinin örnek aldığını iddia ettiği Resûlullah, dünyadan el-etek çekerek zühd bir hayat yaşamadığı gibi zahidane yaşamak isteyen sahbilerini de “benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir” diyerek uyarmıştır. Bu makalede dünyayı terk edip sadece ibadet ile meşgul olma, nefsini öldürüp tüm istek ve arzulardan halas olma anlamına gelen zühd kavramı üzerinde durulmuştur. Zühd yaşam biçiminin İslam düşüncesindeki yeri ve sünnetten çıkarılan İslâmi öğretilere uygun olup olmadığı tartışılmıştır.Keywords
Hadis, Ayet, Zühd, Tasavvuf, Tenkit

Abstract

It is explained that the immorality of the world and the world, and the superiority of turning away from the world, and even a great virtue and virtue, are explained in the majority of moral books, especially in the Islamic world. The story, which is made up of the virtue and virtue in the works, mentioned by the concept of zühd in the mentioned works, is expressed with verses and hadiths besides gentle and humorous, as well as gentle. The main goal in the writing of these works is to bring the Muslim society to moral maturity and make it happy in the world and the hereafter. In the third century, which started in the second century, Hijri al-Muhâsibî (d. 243/857), Zünnûn el-Mısrî (d. 245/859), Ma'rûf el-Kerhî (d. 200/815), Seri es- Sakatî (d. 251/865), Bişr el-Hâfî (d. 227/841), Baayezîd-i Bestâmî (d. 234/848) and Cüneyd Bağdadi (d. 297/909), matured in the hands of the famous Sufis and in the following centuries. The tradition of praising the life of zühd in the sense of turning away from the world, which was carried to the top with great Sufi and scholars such as 505/1111) continues today. When we look at the subject through the circumcision, which is the practice of the verses, it is understood that it is not suitable for Sunnah to turn a face to life from the world and that it will not be happy in the world and the hereafter. Because, according to the history, siyer and magazines books about the life of the Messenger of Allah, the Messenger of Allah, who most of the people claim to take as an example, warned his fellows who wanted to live a zuhd life by not pulling a hand-skirt from the world and saying that it is not me who turned away from my sunnah. This article focuses on the concept of the zuhd, which means leaving the world and being only engaged in worship, killing its nafs and being aunt of all desires and desires. The place of the Zühd lifestyle in Islamic thought and whether it is suitable for Islamic teachings taken from the Sunnah is discussed.Keywords
Hadith, Verse, Zuhd, Mysticism, Criticism

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri