Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL ÖĞRENME VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK KAVRAMLARININ İLİŞKİSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL LEARNING AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP CONCEPTS IN RELATIONAL CONTEXT )

Author : Mustafa Koray ERENTÜRK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Business-Economics-Tourism-Social Work
Page : 772-778
55    60


Summary

Örgütsel başarı sürecinde literatürde pek çok kuram ve teori söz konusu olmakla birlikte bunların başlangıç noktasında örgütsel öğrenmenin geldiği ifade edilebilir. Örgütsel öğrenme en temel mesleki ya da işe yönelik öğrenmeden başlamak üzere formal görev tanımları dışına çıkarak inovatif ve gelişimsel öğrenmeyi de içermektedir. Örgütsel öğrenme, bir örgütteki bireylerin ve takımların mesleki ve diğer konularda yeni bilgi ve deneyimleri öğrenebilmelerini kapsayan bir kavramdır. Örgütsel düzeyde öğrenebilmeden söz edilebilmesi için bilgilerin işle bağlantılı olması, uygulanabilmesi, buna uygun bir ortamın olması ve geri bildirimlerin olması gerekmektedir. Örgütsel öğretme çok taraflı ve çok katılımcının olduğu bir süreç olduğundan bunun gerçekleştirilebilmesi için örgütsel vatandaşlık davranışı önem arz etmektedir. Zira örgütsel vatandaşlık çalışanların örgütün gerekliliklerin daha ötesinde geçerek ortaya bir değer koyması ve bunu sürdürmesidir. Bu açıdan bakıldığında örgütsel öğrenme süreci ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişki doğmaktadır. Bu ilişkinin anlamlı ve amaçlara uygun olabilmesi için örgütsel öğrenme sürecinin geliştirilmesi ve inşa edilmesi gerekmektedir. Örgütsel öğrenme ve örgütsel vatandaşlık kavramlarının ortak noktası ise her iki kavramın yapılan işe rutin dışı katkı verilmesidir. Bu nedenle örgütse öğrenme ve örgütsel vatandaşlık birbirinin tamamlayıcısı olarak görülebilir. Bu çalışmada literatürde sıklıkla yer bulan ve birbiri ile bağımlı ve bağımsız değişken olarak ilişkileri olan örgütsel öğrenme ve örgütsel vatandaşlık kavramları incelenmiştir.Keywords
Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Vatandaşlık, İşletme, Örgüt

Abstract

Although there are many theories and theories in the literature in the process of organizational success, it can be stated that organizational learning has come at the starting point of these. Organizational learning includes innovative and developmental learning by going beyond formal job descriptions starting from the most basic vocational or business learning. Organizational learning is a concept that includes individuals and teams in an organization to learn new knowledge and experiences in professional and other subjects. In order to be able to talk about learning at the organizational level, the information must be connected with the business, it can be applied, there is a suitable environment and feedback must be provided. Since organizational teaching is a multilateral and multi-participatory process, organizational citizenship behavior is important to achieve this. Because, organizational citizenship is the fact that employees go beyond the requirements of the organization and put a value on it. From this point of view, there is a relationship between organizational learning process and organizational citizenship behavior. In order for this relationship to be meaningful and appropriate, the organizational learning process needs to be developed and built. The common point of organizational learning and organizational citizenship is that both concepts are routinely contributed to the work done. Therefore, learning and organizational citizenship can be seen as complementary to each other. In this study, the concepts of organizational learning and organizational citizenship, which are frequently found in the literature and have interdependent and independent variables, are examined.Keywords
Organizational Learning, Organizational Citizenship, Business, Organization

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri