Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A RESEARCH ON THE ROLE OF THE LIVING LONG LEARNING TENDENCY BETWEEN VOCATIONAL PREPARATION STATES OF THE MAN AND ACADEMIC SELF COMPETENCE TENDENCIES
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ HAZIRBULUNUŞLULUK DURUMLARI VE AKADEMİK ÖZ YETERLİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMİNİN ARACI ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA )

Author : Halil EKŞİ   - Ayten KEÇELİ - Mustafa DERVİŞOĞULLARI - Füsun EKŞİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 657-668
232    38


Summary

Bu   araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının akademik öz yeterlilik algılarının mesleki hazırbulunuşluluk düzeyleri ile ilişkisinde yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin aracı rolünün incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni, 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde Marmara Üniversitesine bağlı Atatürk Eğitim Fakültesi’nde formasyon eğitimi alan 3327 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmadaki örneklem grubunu ise çalışma evreninden tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan Atatürk Eğitim Fakültesi’nde formasyon eğitimi alan 368 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği’, ‘Yaşamboyu Öğrenme Ölçeği’ ve “Akademik Özyeterlik Ölçeği” ile toplanılmıştır. Verilerin analizi esnasında yapısal eşitlik modelinden yararlanılarak, Mplus ve SPSS Amos programları yardımıyla analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının akademik öz yeterlilik algılarının mesleki hazırbulunuşluluk düzeyleri ile ilişkisinde yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin kısmi aracı role sahip olduğu belirlenmiştir.Keywords
Akademik Öz Yeterlilik, Mesleki Hazır Bulunuşluluk, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi, Öğretmen Adayı

Abstract

The aim of this research is to examine the mediating role of lifelong learning trends in relation to the level of professional readiness of perceptions of academic self-efficacy of prospective teachers. Relational screening method was used in the study. The study was conducted among the cohort of 3327 students who received training in Atatürk Faculty of Education affiliated to Marmara University during the spring semester of 2017-2018 academic year. The sample group of the study consisted of 368 individuals who received training in Atatürk Faculty of Education, selected through stratified sampling method from the study cohort. The data of the study was gathered through 'Personal Information Form', 'Preparedness Scale for Teaching Profession', 'Lifelong Learning Scale' and 'Academic Self - Efficacy Scale'. The analysis of the study were carried out with the help of Mplus and SPSS Amos programs by using the structural equality model. The results of the study determined that the teacher candidates had a role as a partial mediator of the lifelong learning tendencies in relation to their professional readiness levels of their academic self-efficacy perceptions.Keywords
Academic Self-Efficacy, Occupational Readiness, Lifelong Learning Tendency, Prospective Teacher

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri