Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


I. PETRO’DAN SSCB’YE RUSYA’DA FİKRİ-SİYASİ HAREKETLER
(INTELLECTUAL AND POLITICAL MOVEMENTS FROM PETER TO THE USSR IN RUSSIA )

Author : Naz PENAH   - Elchin SHAKIROV  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) History-Political Sciences-Geography
Page : 285-293
25    15


Summary

Öz: Rusya, tarih sahnesine çıkışı itibariyle coğrafi olarak gittikçe genişlemiş ve jeopolitik öneme erişmesi sonrasında, kendisi gibi güçlü olan, güç odaklarının hedefi haline gelmiştir. Bu tehlikeye karşı savunmak için Rusya da askeri, fikri-siyasi önlemler geliştirmiştir. Rusların bu önlemlerinin altında küresel güç olma arzularının yanı sıra, yok olup gitme korkusu da yatmaktadır. Bütün bu hesapların bedelini döneminin iktidarları ve Rusya halkları ağır bir şekilde ödemişlerdir. Rusya’nın geçmişten günümüze fikri-siyasi hareketleri de bu arzu ve endişeler üzerine oturtulmuş ve terakki etmiştir. Avrupa’da zuhur eden fikri-siyasi akımlar, Çarlık Rusya’sında, Çar’a, devlet erkânına ve sonrasında halka sirayet etmiş, toplumun her kesiminden entelektüeller meydana gelmiştir. Rus fikir adamları, “kimlik” ve “adil toplum” inşasıyla ilgili bir kısmını Batı Avrupa’dan ödünç aldıkları teorilerini, Rus gerçekleriyle uzlaştırmaya çalışmışlardır. Rusya tarihinde her dönem var olan Rus entelijansiyası, Rusya’yı evrensel insanlığa ulaştırmanın yolunu aramıştır. Bu entelektüellerin ortak dertleri “Slavlık, Ortodoksluk ve eşit paylaşımcı ahlak” olmuştur. Nihayetinde XIX. yy’ın ilk yarısında dünyada ve Rusya’da ideolojik ve sosyopolitik mücadeleler alev almıştır. Bu mücadeleler, bazı Batılı ülkelerde devrimin zaferi ve ulusal kurtuluş hareketleriyle sona ererken Rusya’da ise yönetici sınıflar mevcut ekonomik ve sosyopolitik düzeni koruyabilmişlerdir. Fakat Rus entelijansiyası ve Rusya halkları, bedeli ne olursa olsun derin bir değişikliğe olan ihtiyacın farkına varmışlardır. Artan ekonomik ve siyasi huzursuzluk, toplumu sarayın diretmeye devam ettiği mevcut rejime karşı, ideolojik bir gerekçe aramaya teşvik etmiştir. XIX. yy’ın ikinci yarısında Rus toplumunun farklı kesimlerini temsil eden ideologlar, toplumun gereksinimlerine cevap verebilecek programlar geliştirmeye başlamışlardır. Ortaya çıkan fikri-siyasi akımlar Çarlık Rusyası’nı yıkıma sürüklemiş ve Rusya’da yeni bir rejimin kurulmasına yol açmıştır. Rus fikir akımlarından sadece biri olarak 1920’lerde ‘Klasik Avrasyacılık’ adıyla zuhur eden fikriyat ise günümüze kadar var olan ya da artık kaybolan bütün Rus fikir akımlarının sentezi mahiyetindedir. Ekim Devrimi sırasında sürgün edilen entelektüeller arasında doğan Klasik Avrasyacılık, Batı medeniyetinin yüceliğini(!) reddederek, Rus ulusunun ve medeniyetinin benzersizliğini ve ulusal kimliğini, tutucu esaslarla tanımlar. Bu kimliğin sağlamlaştırılması için pratik planlar önerir. Neo-Avrasyacılık, Klasik Avrasyacılıkla görecelidir. Günümüzde Neo-Avrasyacılık, Rusya’da baskın jeopolitik ideolojidir.Keywords
Rusya, Çarlık, Ortodoksluk, Fikir Hareketleri, İdeoloji, Reform, İhtilal.

Abstract

Abstract: After entering the historical stage, Russia became more and more geographically expanded and after reaching its geopolitical significance, it became the goal of power centers as powerful as she herself did. To protect against this danger, Russia has developed military, intellectual and political measures. In addition to the desire of Russians to become world powers, there is a fear of extinction. The rulers of this period and the peoples of Russia paid heavily for all these bills. The intellectual and political movements of Russia from the past to the present have been based on these desires and concerns. The intellectual and political movements taking place in Europe spread to the tsar, the state, and then to the public in tsarist Russia and intellectuals formed from all occupations. Russian intellectuals tried to reconcile some of their theories about “identity” and building a “just society” with Russian realities, which they borrowed from Western Europe. The Russian intelligentsia, which existed in the history of Russia, sought to bring Russia to universal humanity. The common troubles of these intellectuals were "Slavism, Orthodoxy, and equal morality." Finally in the first half of XIX. Centuries in the world and in Russia, an ideological and socio-political struggle flared up. Although this struggle ended in victory for the revolutionary and national liberation movements in some Western countries, the ruling classes in Russia were able to maintain the current economic and socio-political order. However, the Russian intelligentsia and the peoples of Russia realized the need for profound changes at all costs. The growth of economic and political unrest prompted society to seek an ideological justification for the current regime, which continued to hold the palace. In the second half of XIX. For centuries, ideologists representing various sectors of Russian society began to develop programs that could meet the needs of society. The emerging intellectual and political currents pulled tsarist Russia to destruction and led to the establishment of a new regime in Russia. The intellectual, who emerged as “classical Eurasianism” in the 1920s as one of the Russian intellectual movements, is a synthesis of all Russian intellectual movements that existed or disappeared to this day. Classical Eurasianism, born among the intellectuals exiled during the October Revolution, rejecting the glory (!) of Western civilization, determines the uniqueness of the Russian nation and civilization and national identity on a conservative basis. He offers practical plans to strengthen this identity. Neo-Eurasianism refers to classical Eurasianism. Today, neo-Eurasianism is the dominant geopolitical ideology in Russia.Keywords
Russia, Social Thought, Political Trends, Ideology, Revolution.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri