Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FUZULÎ’NİN KASİDE DER-NA’T-I HAZRETİ NEBEVİ’SİNİN ÜSLUP ÖZELLİKLERİ VE ŞAİRİN SU REDİFİNİ KULLANMA NEDENLERİ
(STYLISTIC FEATURES OF FUZULI'S KASIDE DER-NA'T-I HADRAT NEBEVI AND POET'S REASONS FOR USING WATER REDIF )

Author : Osman ESİN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Language-Literature
Page : 85-101
40    34


Summary

Klasik edebiyatımızda gerek nazım gerekse nesir alanında çok önemli şair ve yazarlar yetişmiş, sanat değeri yüksek eserler meydana getirilmiştir. Maddi ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş olan bu eserler, her devirde ilgi ve beğeniyle okunmuş ve milletimizin övünç kaynağı olmuştur. Büyük bir emek, fedakarlık ve sabrın bir ürünü olan bu değerler, zamanın da sınavından geçerek insanı kucaklayan yapılarıyla şaheser olma vasfını kazanmışlardır. XVI. yüzyıl Divan şairlerinden Fuzûlî’nin, Hz. Peygamberi övmek amacıyla keleme aldığı “Kasîde Der-Na't-ı Hazret-i Nebevî”si de bu özellikteki eserlerden biridir. Bu “Na’t-ı Nebevî”de, Hz. Peygambere duyulan aşk, su sembolüyle anlatılmıştır. Suyun, kasidenin anlam ve anlatım dokusunu oluşturan bir temel öge olarak alınması, insanlık tarihi açısından taşıdığı önemden gelmektedir. Zira, mitolojik ve efsanevi anlatımlarla farklı kültür ve inançlara dair çeşitli anlam ve görevlerin yüklendiği su, her zaman bir kutsallık ifadesi olmuştur. Bir rahmet olan suyun, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed ile ilişkilendirilmesi de suya ayrıca ilahi bir değer katmıştır. Fuzûlî, kendini basit, şartlı ve bileşik yapılı cümlelerle ifade etmiş, su ve su çağrışımı uyandıran sözcüklerle ses ve söz tekrarlarını yerinde ve ustaca kullanarak hem anlama derinlik kazandırmış hem de mısraları musikileştirmiştir. Bu makalede, bir aşk ve ıstırap şairi olan Fuzûlî’nin aşk denen yüce duyguyu yoğun bir şekilde yaşarken tahammül sınırlarını zorlayan acılara katlanmada ortaya koyduğu sabır ve irade ile, şiirinin arka planını oluşturan kültürel birikime dikkat çekilmek istenmiştir.Keywords
Na’t, Su Metaforu, Rahmet, Ab-ı Hayat, Zemzem, Anasır-ı Erbaa

Abstract

In our classical literature, very important poets and writers were trained in both verse and prose fields, and works with high artistic value were created. These works, which have been kneaded with our material and spiritual values, have been read with interest and appreciation in every period and have been a source of pride for our nation. These values, which are products of great labor, sacrifice and patience, have passed the test of time and have gained the quality of being a masterpiece with their embracing structures. XVI. One of the Divan poets of the century, Fuzûlî, Hz. “Kasîde Der-Na't-ı Hazret-i Nebevî”, which he penned to praise the Prophet, is one of the works with this feature. In this “Na’t-ı Nebevî”, Hz. The love for the Prophet is described with the symbol of water. Taking water as a basic element that constitutes the fabric of the meaning and expression of the ode comes from the importance it carries in terms of human history. Because the mythological and legendary narratives, the water, in which various meanings and duties related to different cultures and beliefs are loaded, has always been an expression of holiness. The water, which is a mercy, is sent to the realms as a mercy. Its association with Muhammad also added a divine value to the water. Fuzûlî 'expressed himself with simple, conditional and compound sentences, and has brought depth to the meaning and musicized the verses by using sound and word repetitions in place and skillfully with the words that evoke water and water connotation. In this article, it is aimed to draw attention to the cultural accumulation that forms the background of his poetry with the patience and will that Fuzûlî, who is a poet of love and suffering, suffers from the pain that pushes the limits of tolerance while intensely experiencing the supreme feeling called love.Keywords
Na’t, Water Metafor, Mercy, Ab-ı life, Zemzem, Anasır-ı Erbaa

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri