Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EDİP CANSEVER’İN “KÜLDEN ADAMLAR” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME
(AN ANALYSIS ON THE POEM OF EDİP CANSEVER “KÜLDEN ADAMLAR” )

Author : Gökçen SEVİM    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Language-Literature
Page : 146-154
40    22


Summary

Modern Türk şiiri şairleri arasında yer alan Edip Cansever, diyalektik materyalist/Marksist bir yaklaşımla şiirini oluşturur. O; şiire, hayata dair görüşlerini bu perspektifte belirler ve şiirini somut bir temele oturtur. Düşünceyi şiirlerinde başat bir noktaya koyan şair, lirik ve dramatik türlere ait unsurları şiiriyle buluşturur. Lirik-dramatik unsurlarla oluşturulan bu yapı, insan yaşamının kapitalist düzen içindeki trajik durumunun şiirleştirilmesidir. Cansever şiirlerinde; mevcut düzene karşı direnmeye çalışan bireyin ayakta kalma/tutunabilme umudunu, trajik dramını, düzenle özdeşleşen bireylerin yabancılaşmasını, yalnızlık sorunsallarını ele alır. Sistematik hale gelen ve insanı edilgenleştiren düzene başkaldıran şair, umudu şiiri için bir tutamak olarak konumlandırır. 

İkinci Yeni Hareketi içerisinde adlandırılan Edip Cansever, kentleşme ile meydana gelen metalaşma/herkesleşme sorunsalını beş bölümden oluşan “Kül” adlı şiirinde dile getirir. Kent yaşamı içinde edilgen hale gelen öznelerin yaşadıkları dramın anlatıldığı bölümlerden biri olan Külden Adamlar adlı şiir, Prof. Dr. Şerif Aktaş’ın “Şiir Tahlili Teori-Uygulama” adlı kitabındaki metoda uyularak; zihniyet, yapı, tema, dil, ahenk kategorileri başlıkları altında incelenmeye çalışılacaktır.Keywords
Şiir Tahlili, Edip Cansever, İkinci Yeni, Modernizm/Kent, Herkesleşme/Metalaşma

Abstract

Edip Cansever who is one of the genuine poets of Modern Turkish poetry writes his poems with a dialectic materialistic/Marxist approach. Cansever determines his opinions about life in this perspective and bases his poetry on a concrete ground. The thought is dominant in his poems and he merges lyric and dramatic elements in his poetry. This structure created with lyric-dramatic elements is the poeticization of the tragic condition of human life in the capitalist order. Cansever discusses the hope of surviving and the tragic drama of individuals resisting against the current order and the solitude and alienation problems of individuals identified with the order. The poet who revolts against the order that became systematic and passivities humans places poetry as a handle for hope. 

Edip Cansever who is one of the İkinci Yeni (The Second New) Movement mentions the commodification problem emerging with urbanization in his poem “Kül” (Ash) consisting of five parts. Külden Adamlar (Man of Ash) which is one of the parts where the tragedy of subjects who became passive in the urban life will be examined under the titles of mentality, structure, theme, language, harmony categories in accordance with the method included in “Poem Analysis Theory-Application” by Prof. Dr. Şerif Aktaş.Keywords
Poem Analysis, Edip Cansever, The Second New, Modernism/Urban, Commodification

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri