Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ADMINISTRATIVE MEMBER RELATIONS AND PROBLEMS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT COOPERATIVES: EXAMPLE OF EGİRDİR DISTRICT
(TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNDE YÖNETİM ÜYE İLİŞKİLERİ ve YAŞANAN SORUNLAR: EĞİRDİR İLÇE ÖRNEĞİ )

Author : Mustafa GÖK   - Adnan ERTAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Business-Economics-Tourism-Social Work
Page : 779-788
53    68


Summary

Kooperatifler, ortak bir amacı başarmak için beraber çalışma, sosyal sermayeyi artırma, işbirliği normlarını geliştirme, kolektif hareket oluşturarak, yeniliklerin ve değişimin ortaklar arasında yayılması ve benimsetilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, tarımsal kalkınma kooperatiflerinde yönetim üye ilişkileri ve yaşanan sorunları belirleyerek çözüm önerileri üretmektir. Çalışma Isparta İli Eğirdir İlçesinde faaliyet gösteren 19 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye kişiler üzerinde 01.08.2012-01.11.2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 2010 kişi, örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 321 kişi oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan “Anket Formu” kullanılarak, yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, üreticilerde kooperatifçilik konusunda bilgi eksikliği, kooperatiflerde ise finansal sorunlar ve pazarlama sorunları olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ürün paketleme ve işleme tesislerinin yetersizliği ile yöneticilerin ve denetim kurulu üyelerinin yeterince eğitimli ve profesyonel olmamaları da kooperatiflerin temel sorunları olarak belirlenmiştir. Bu sorunlar göz önünde bulundurularak kooperatif üyelerine yönelik belli periyotlarda eğitim çalışmaları yapılması ve üyelerin farkındalığının artırılması önemlidir.Keywords
Kooperatif, Yönetim, Ortak, Eğitim, Motivasyon, Genel Memnuniyet

Abstract

Cooperatives play an important role in dissemination and recognition of innovative ideas and changes among partners through collaborating, raising social capital, developing cooperative norms and creating collective movement to achieve a common aim. The aim of this paper is to offer a solution to the problems among administration and members of agricultural development cooperatives by determining the relation between them. The study was conducted on the members of 19 Agricultural Development Cooperatives operating in Egirdir District of Isparta between 01.08.2012-01.11.2012. The population of the study consisted of 2010 people and the sample consisted of 321 people who agreed to participate in the study. Data were collected by face to face interview technique by using the “Questionnaire” which was designed by the researchers. At the end of the research, it has been found out that the farmers do not have sufficient knowledge about cooperating and there are financial and marketing problems about cooperatives. Furthermore, packing and crop processing inadequacy and lack of education and professionalism of administrators and board of supervisors are regarded as the main problems of cooperatives. Considering these problems, it is important to carry out training activities for the cooperative members in certain periods and to increase the awareness of the members.Keywords
Cooperative, Administration, Partner, Education, Motivation, General Satisfaction

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri