Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SIFATLARA DAYALI KİŞİLİK TESTİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE SES EĞİTİMİ AKADEMİK BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND VOICE TRAINING ACADEMIC ACHIEVMENT WITH ADJECTIVES BASED PERSONALITY TEST )

Author : Tuğçem KAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 648-656
35    25


Summary

İnsanoğlu doğduğu andan itibaren kendini ifade edebilmek için sesini kullanır. Ses hem bir ifade biçimi hem de ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılan bir araçtır. Kuşkusuz duyguların aktarımında da insan sesinin yeri büyüktür. Düşünme ve planlı bir şekilde davranmanın aktif olarak başlamadığı yani içgüdüsel davranışın ön planda olduğu ilk aylarda bebek; sesini tamamen doğuştan gelen ve anatomimize en uygun olarak bahşedilmiş olduğuna inandığımız doğal teknik ile kullanır. Bu primitif yöntemin doğruluğunu; günün büyük bölümünü ağlamak ile geçirmesine rağmen sesi kısılmayan bebekler kanıtlayabilir. Bireyin eğitim sürecindeki tutumları bir anda ortaya çıkan davranışlar değil, çocukluktan itibaren şekillenerek gelişen davranışlardır. Eldeki araştırmada kişilik faktörünün ses eğitimi sürecine olumlu ya da olumsuz bir etki yapıp yapmadığı sorusuyla yola çıkılmıştır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde “Bireysel Ses Eğitimi” zorunlu dersini, birinci sınıf iki dönem boyunca almış öğrenci veya mezun olan 45 katılımcıya “Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi” (Bacanlı vd, 2009) uygulanmıştır. Testin sonuçlarına istatistik ölçümler yapılmış ve birinci sınıf “Bireysel Ses Eğitimi” dersi not ortalamaları ile anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları çıktığında “Bireysel Ses Eğitimi” dersini alan öğrencilere kişilik testi uygulanıp, ses eğitimi dersinin kişiye göre düzenlenmesi ile başarının arttırılabilmesi sağlanabileceğinden önem taşıdığı düşünülmektedir.Keywords
Ses Eğitimi, Kişilik Özellikleri, Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi

Abstract

From the moment that human beings are born, they use their voice to express themselves. Voice is both a form of expression and a tool used to meet requirements. Undoubtedly, human voice has a significant role in the transmission of emotions. During the first months, when thinking and behaving in a planned manner did not begin actively, which means, instinctive behavior is at the forefront, the babies use their voices with the best naturally granted technique originated entirely from their birth, that is best suited to their anatomy. The accuracy of this primitive method shall be validated through the fact that, however they are crying all day long, they do not have a lack of voice. The attitudes of an individual within the education process are not the behaviors that emerged instantly but they are the behaviors shaped since their childhood. Present Study is initiated with the question whether the personality factor has a positive or negative influence onto the voice training process and progress. At the Marmara University Ataturk Education Faculty Music Teaching Department, "Adjective Based Personality Test" (Bacanlı et al., 2009) has been applied to 45 students or graduates who had taken the "Individual Voice Training" compulsory course during the first two semesters. To the results of the test, statistical measures have been applied and it has been researched whether there is a significant relationship with the “Individual Voice Training” average scores of the first two semesters’ students separately. According to the outputs of the research study, it is presumed that the level of success shall be increased via applying personality test to the students who selected “Individual Voice Training” course and via setting up the Voice Training Course specific to individuals. As a consequence, the research study is considered to be important from this perspective.Keywords
Voice Education, Personality Characteristics, Adjective Based Personality Test

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri