Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İRAN’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİN ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR ÖLÇEK ÇALIŞMASI
(A SCALE STUDY ON THE RELIGIOUS UNDERSTANDING OF UNIVERSITY STUDENTS IN IRAN )

Author : İdris YAKUT   - Kemaleddin TAŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Theology
Page : 1025-1032
30    46


Summary

Kimi yönüyle bireysel kimi yönüyle de toplumsal bir olgu olan dindarlık, birçok faktörden etkilenmesi sebebiyle tek bir tanımının yapılamayacağı görece bir kavramdır. Günümüzde daha çok dini inanç, ibadet, duygu, bilgi ve etki boyutlarının olduğu bir dindarlık kavramından söz edilse de dindarlığın sınırlarını tam olarak belirlemek mümkün değildir. Çünkü her toplumun hatta her bireyin dine yönelik bakış açısı ve din anlayışları faklı olabilir. Bu bağlamda çok boyutlu bir olgu olarak görülen dindarlığın ölçülmesi için çok boyutlu ölçekler geliştirilmiştir. Bu çalışmada İran’da bulunan üniversite öğrencilerinin din anlayışlarını belirlemek ve dindarlıklarını ölçmek amacıyla İran toplumunun yapısı dikkate alınarak bir ölçek geliştirmek hedeflenmiştir. Yapılan çalışma dindar olmanın dört ayrı boyutunu ölçen likert tipinde ölçektir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları İran’da Tahran Üniversitesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim görmüş tesadüfi örnekleme metoduyla belirlenen 900 üniversite öğrencisinden elde edilen veriler ışığında yapılmıştır. Ölçeğin dört ayrı boyutunun da yapı geçerliliğini ortaya çıkarmak amacıyla ayrı ayrı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin dini inanç boyutunun faktör yükleri 0,454-0,881, ibadet boyutunun faktör yükleri 0,648-0,879, duygu boyutunun faktör yükleri 0,867-0,948 ve etki boyutunun faktör yükleri 0,322-0,894 arasında bulunmuştur. Dini inanç ölçeğinin KMO= 0,965 ve Bartlett testi= 0,965, Dini ibadet ölçeğinin KMO= 0,957 ve Bartlett testi= 15315,606, dini duygu ölçeğinin KMO= 0,871 ve Bartlett testi= 5268,656, dinin sosyal hayata etkisi ölçeğinin KMO= 0,895 ve Bartlett testi= 8413,54 sonuçları göz önünde bulundurularak faktör analizinin yorumlanabilir olduğuna karar verilmiştir. Aynı şekilde ölçeklerin güvenirlik çalışmaları iç tutarlık katsayısı (Cronbach’s Alpha) değerleri hesaplanarak yapılmış olup dini inanç, ibadet, duygu ve etki ölçeklerinin iç tutarlık katsayıları sırasıyla 0,967- 0,966- 0,955- 0,857 olarak bulunmuştur. Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular, ölçeklerin geçerli ve güvenilir araçlar olduklarını göstermektedir.Keywords
Din Sosyolojisi, Din, Dindarlık, Din Anlayışı, İran, Üniversite Gençliği

Abstract

Piety, both an individual and a social phenomenon, is a relative concept in which a single definition cannot be made because it is influenced by many factors. Today, although the concept of piety, where religious beliefs, worship, emotions, knowledge and influence dimensions are mentioned, it is not possible to define the limits of piety. Because every society and even every individual's view of religion and understanding of religion may be different. In this context, multidimensional scales have been developed to measure the piety seen as a multidimensional phenomenon. In this study, it is aimed to develop a scale by considering the structure of Iranian society in order to determine the religious understanding and religiousness of university students in Iran. The study is a Likert type scale that measures four different dimensions of being religious. Validity and reliability studies were carried out in the light of data obtained from 900 university students determined by random sampling method studied at Tehran University in Iran in 2017-2018 academic year. Factor analysis was applied to reveal the construct validity of all four dimensions of the scale. The factor loadings of the religious belief dimension of the scale were between 0.454-0.881, the factor loadings of the worship dimension were 0.648-0.879, the factor loadings of the emotion dimension were 0.867-0.948, and the factor loads of the effect dimension were 0.332-0.894. Religious belief scale KMO = 0.965 and Bartlett test = 0.965, Religious worship scale KMO = 0.957 and Bartlett test = 15315,606, Religious emotion scale KMO = 0.871 and Bartlett test = 5268,656, the effect of religion on social life scale KMO = 0.895 and Bartlett test = 8413,54, it was decided that factor analysis was interpretable. Likewise, the reliability studies of the scales were made by calculating the internal consistency coefficient (Cronbach’s Alpha) values and the internal consistency coefficients of religious belief, worship, emotion and effect scales were found to be 0.967 - 0.966 - 0.955 - 0.857, respectively. The results obtained from the validity and reliability studies show that the scales are valid and reliable instruments.Keywords
Sociology of Religion, Religion, Piety, Religion Understanding, Iran, University Youth

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri