Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF MATHEMATICS TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS TOWARD THEIR SPECIAL FIELD COMPETENCIES )

Author : Tuğçe KOÇ   - Levent DENİZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 669-689
41    28


Summary

Karşılaştırma türü ilişkisel tarama modelindeki bu araştırmada, ortaokul ve lise matematik öğretmenlerinin özel alan yeterliklerine yönelik öz yeterlik inançlarının hangi seviyede olduğu ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşma olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde 59 farklı okulda 379 matematik öğretmeni ile yürütülmüştür. Verileri toplamak amacıyla Deniz ve Koç (2020), tarafından geliştirilen 7 alt ölçekten oluşan Matematik Öğretimi Öz Yeterlik İnancı Ölçeği (MATÖZİ) kullanılmıştır. Araştırmada ölçeğin toplamında ve teknoloji kullanımı, kaynaştırma ve üstün yetenekli öğrenciler alt ölçeğinde matematik öğretmenlerinin ‘yeterli’; planlama ve uygulamada ‘oldukça yeterli’; mesleki gelişimde ‘az yeterli’; ders dışı etkinlikler ve matematik tarihinde ‘orta seviyede yeterli’dir. Ölçeğin toplamında; değişkenler ile öz yeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık yok iken bazı alt ölçeklerde anlamlı farklılık görülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlere, MEB’e ve araştırmacılara bazı öneriler sunulmuştur.Keywords
Matematik Öğretimi, Matematik Öğretmeni, Özel Alan Yeterlikleri, Öz Yeterlik İnançları

Abstract

In this study which is a comparison type of relational survey model aimed to state the level of self efficacy beliefs of secondary and high school math teachers for their special field competencies and whether there is a differentiation according to various variables. This research was conducted in Istanbul with 59 different schools including 379 mathematics teachers in 2016-2017 academic year. Mathematics Teaching Self Efficacy Belief Scale (MATOZI) consisting of 7 subscales developed by Deniz ve Koç (2020) was used in order to collect the data. According to the results found out by MATOZI Scale, math teachers are; generally ‘efficient’, ‘quite efficient’ in plan and implementation subscale, ‘efficient’ in inclusive students-gifted and talented students and use of technology subscales, ‘less efficient’ in professional development subscale, ‘moderate efficient’ in extracurricular activities and math history subscales. In total of the scale; although there is no significant differences between variables and their self efficacy, significant differences were observed on some subscales. According to the results of this research, some recommendations were provided for the researchers and Ministry of National Education of Turkey (MEB).Keywords
Math Teaching, Math Teacher, Special Field Efficacy, Self Efficacy Beliefs

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri