Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÖRTÜK PROGRAM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
(THE EFFECTS OF HIDDEN CURRICULUM APPLICATIONS ON STUDENTS’ SUCCESS AND ATTITUDES IN SCIENCE COURSE )

Author : Mevlüt GÜNDÜZ   - Hasan GENÇ - Mehmet GÜNDOĞDU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 621-628
34    28


Summary

Bu araştırmanın temel amacı, fen bilimleri dersinde gerçekleştirilen örtük program uygulamalarının 5.sınıf öğrencilerinin başarı ve tutumlarına yönelik etkisini araştırmaktır. Araştırma, nicel desene göre dizayn edilmiş deneysel bir çalışmadır. Bu bağlamda, araştırmada örtük programın uygulandığı deney grubu ile uygulanmadığı kontrol grubunun fen bilimleri dersine ait akademik başarıları ve tutumları arasındaki farkı ortaya koymak için ön test- son test gruplu gerçek deneme modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Isparta merkezde bulunan Mavikent Ortaokulundaki 5. Sınıf öğrencilerinden rastgele seçilen iki şube oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grupları 12’şer erkek, 13’er kız olmak üzere 25’er öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi ve izin alınarak kullanılan tutum ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, bağımsız t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; örtük program uygulamalarının yer verildiği deney grubundaki öğrencilerin hem başarılarının arttığı hem de derse karşı olan tutum puanlarının yükseldiği görülmüştür. Yapılan bu araştırma ile örtük program uygulamalarının resmi programın eksik kaldığı yerlerde örtük programla birleştirilerek istenilen sonuçlara ulaşılması açısından yol gösterici olacağı düşünülmektedir.Keywords
Örtük Program, Fen Bilimleri, Tutum, Başarı

Abstract

he main purpose of this study is to search the effects of hidden curriculum applications in science course on success and attitudes of 5th class students. This study is an experimental work designed by quantitative pattern. In this regard, pre-test pro-test true experimental design was used in order to reveal the difference between experimental group in which hidden curriculum was applied and the control group without hidden curriculum. The group of this study consists of randomly selected two 5th grade classes in Mavikent Middle School in Isparta in 2018-2019 academic year. The experimental and control groups include 25 students, 12 of them is boy and 13 of them is girl. In this study, data were collected with a success test developed by the researcher and a permitted attitude scale. In the analysis of data; arithmetic average, standard deviation, frequency and independent t test methods were used. Findings obtained from the study show that the students in the experimental group both increased their success and the attitude scale scores towards science course. With this study; it is thought that hidden curriculum applications will be a guide in terms of achieving the intended results by combining with the hidden curriculum where the official program is incomplete.Keywords
Hidden Curriculum, Science, Attitude, Success

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri