Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHERS' LEARNING APPROACHES )

Author : Fatih DEMİR   - İlker KÖSTERELİOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 586-598
34    27


Summary

Bu araştırmada öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının bazı değişkenler açısından incelemesi amaçlanmaktadır. Bir durumun olduğu şekliyle ortaya konulması amaçlanan bu araştırma genel tarama türünde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 2976 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminin seçiminde oranlı tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmış olup n=348 öğretmen adayından veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının demografik özelliklerine ilişkin bilgileri saptamak için araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile Ekinci (2008) tarafından geliştirilen “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları incelendiğinde sırasıyla en çok derinlemesine daha sonra stratejik ve en az yüzeysel öğrenme yaklaşımını tercih etmişlerdir. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları cinsiyet, mezun olunan lise türü, öğrenim görülen öğretmenlik bölümü, başarı durum algısı ve derslere ilişkin devam devamsızlık tercihlerinde anlamlı farklılıklar saptanırken öğrenim görülen sınıf düzeyi değişkeninde anlamlı farklılık elde edilmemiştir.Keywords
Öğretmen Adayı, Öğrenme Yaklaşımları, Derinlemesine Yaklaşım, Stratejik Yaklaşım, Yüzeysel Yaklaşım

Abstract

In this study, it is aimed to examine pre-service teachers' learning approaches in terms of some variables. This research, which is aimed to reveal a situation as it is, is a descriptive study in general screening type. The universe of the research is 2976 prospective teachers who studied at the Faculty of Education in Amasya University. Proportional stratified sampling method was used to select the sample of the study and data were collected from n = 348 prospective teachers. A personal information form prepared by the researchers and the "Learning Approach Scale" developed by Ekinci (2008) were used as a data collection tool in order to determine the information regarding the demographic characteristics of pre-service teachers. When the learning approaches of pre-service teachers were examined, they preferred the most in-depth learning approach and then strategic learning approach and least superficial learning approach respectively. While there were significant differences in the learning approaches of pre-service teachers regarding gender, high school type of graduation, the major teaching department of their education, perception of success, and absenteeism preferences related to the courses, no significant difference was found in the grade level of education variable.Keywords
Prospective Teacher, Learning Approaches, Deep Approach, Strategic Approach, Surface Approach

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri