Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN GDO’LU BESİNLERE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ ve TUTUMLARI
(KNOWLEDGE LEVELS AND ATTITUDES OF SCIENCE TEACHERS FOR GMO FOOD )

Author : Kevser ARSLAN   - Aslı GÖRGÜLÜ ARI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 567-578
36    37


Summary

Sosyobilimsel konular, öğrenciler tarafından tartışılması ve anlamlandırılması beklenilen konulardır. Sosyobilimsel konulardan biri olan ve fen öğretim programında yer alan genetiği değiştirilmiş organizmalı besinler konusu, günümüzde halen tartışılan bir konudur. Fen bilimleri öğretim programı içeriğinde yer verilen bu konunun, öğrencilere aktarılmasındaki sorumluluk fen bilimleri öğretmenlerine düşmektedir. Dolayısıyla fen bilimleri öğretmenlerinin genetiği değiştirilmiş organizmalı besinlere ilişkin sahip oldukları bilgi düzeyini ve tutumlarını belirlemek önemlidir. Bu doğrultuda, fen bilimleri öğretmenlerinin genetiği değiştirilmiş organizmalı besinlere ilişkin bilgi düzeylerinin ve tutumlarının belirlenmesi, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçtan yola çıkılarak çalışma grubunu, İstanbul’da yer alan özel ve devlet okullarında görev yapan toplam 30 fen bilimleri öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme türüne başvurulmuştur. Araştırma, anlık tarama modelinden faydalanılarak yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak, genetiği değiştirilmiş organizmalı besinlere ilişkin olarak hazırlanmış; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı Besinler Bilgi Testi ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı Besinlere Yönelik Tutum ölçeği kullanılmıştır. Fen bilimleri öğretmenlerinin bilgi testine ve tutum ölçeğine vermiş oldukları yanıtlar doğrultusunda elde edilen veriler SPSS istatistik paket programına aktarılmış, verilerin frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Ayrıca fen bilimleri öğretmenlerinin almış oldukları ortalama test puanları da belirlenmiştir. Araştırma sonucunda fen bilimleri öğretmenlerinin, genetiği değiştirilmiş besinlere yönelik tutumlarının düşük olduğu belirlenirken; bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı Besinler, Tutum, Bilgi, Fen Bilimleri Öğretmenleri

Abstract

Sociological issues are subjects that are expected to be discussed and understood by students. The subject of genetically modified organism foods, which is one of the sociological issues and included in the science curriculum, is still a subject that is still being discussed today. The responsibility of transferring this subject, which is included in the content of the science education curriculum, to the students falls to the science teachers. Therefore, it is important to determine the science teachers' level of knowledge and attitudes about genetically modified organism foods. Accordingly, the purpose of this study is to determine the knowledge levels and attitudes of science teachers regarding genetically modified organism foods. Based on this aim, a total of 30 science teachers working in private and public schools in Istanbul were formed the working group. Criteria sampling type, which is one of the purposeful sampling methods, was used to determine the study group. The research was carried out using the instant scanning model. In the study, it was prepared as a data collection tool in relation to genetically modified organism foods; Genetically Modified Organized Foods Knowledge Test and Genetically Modified Organized Foods Attitude Scale were used. The data obtained in line with the answers given by science teachers to the knowledge test and attitude scale were transferred to the SPSS statistical package program, and the frequency and percentage distributions of the data were calculated. In addition, the average test scores of science teachers were determined. As a result of the research, it was determined that science teachers' attitudes towards genetically modified foods were low; it was determined that the knowledge levels were at a medium level.Keywords
Genetically Modified Organized Foods, Attitude, Knowledge, Science Teachers

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri