Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İ’TİKAD BAĞLAMINDA İSLAMOFOBİYE KELAMİ BİR BAKIŞ
(İSLAMOPHOBİA İN THE CONTEXT OF KALAM AND FAİTH )

Author : Süleyman KOYUNCU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Theology
Page : 976-987
27    30


Summary

İnsanlar din konusunda atalarından gördüklerini kolay kolay terk edemezler. Dün olduğu gibi, bugün de bu anlayış devam etmektedir. Olumsuz örf ve âdetlerin dışında, milletlerin devamlılığını sağlayan olumlu yeniliklerle desteklenen örf ve adetlerin yeni nesiller tarafından kabul edilmesi ve kültür ve medeniyetlerinin devam ettirilmesi istenir. Ayrıca yeni nesillerden atalarının yanlış olan din anlayışlarını terk etmeleri ve peygamberlerin getirip tebliğ ettikleri dini kabul etmeleri de beklenir. Ancak Hz. Âdem’den Hz Muhammed’e (s.a.v.) gelinceye kadar hiçbir peygamber döneminde tebliğ edilen yeni din hemen kabul görmemiş ve “bu din için atalarımızın dinini terk etmeyiz, çünkü biz atalarımızı bu yolda bulduk ve böyle de devam edeceğiz” felsefesiyle dine karşı durulmuştur. Bunun adı, yeni tebliğ edilen dinden korkmaktır; bu korku ise, zaman içerisinde peygamberler ve tabilerine karşı nefret ve şiddete dönüşmüştür. Bunun bir sonucu olarak Allah’a hizmet yolunda en çok eziyete maruz kalanlar peygamberler ve onların tabileridir. İster din düşmanlığı, ister İslamafobi, isterse adı ne olursa olsun, insanlık tarihi boyunca inanmayan insanlar dinlere karşı önce korku duymuşlar, daha sonra bu korkuları nefret, şiddet ve ırkçılığa dönüşmüştür. Dünyanın bir çok ülkesinde Müslümanlara reva görülen baskılar, cami yakmalar ve İslamofobistlerin arabalarını camiden çıkan Müslümanların üzerine sürmeleri, mezkur nefretin en bariz göstergesidir. Bu çalışmada İslamofobinin tarihinin yaklaşık 30 yıllık olduğu veya Endülüs’teki İslam Devleti’nin kurulmasına kadar uzandığı fikrinin aksine, ilk insan ve peygamber Hz. Adem’e kadar geri gittiği fikri savunulacaktır. Toplumların Hz. Adem’den itibaren gönderilen peygamberlere verdikleri tepkiler kelâmi bağlamda değerlendirilecektir. Her bir dönemdeki peygamberlere ve getirdikleri dine karşı duyulan korku, bunun neticesinde ortaya çıkan saldırılar, iftiralar ve karalamalar İslamofobi kavramının içeriği çerçevesinde ele alınacaktır. Bu gerçekleştirilirken ayetlerden ve hadislerden de yararlanılacaktır.Keywords
Kelam, İslamafobi, İtikat, Kuran, Hadis

Abstract

It is not easy for anyone to abandon the religious behaviour of their ancestors. This approach went on in the past; and it is still alive today. Older generations usually expect younger ones to accept customs that are supported with positive innovations, apart from negative ones, and keep their culture and civilization alive. They are expected to accept the religion introduced by the prophet and abandon the faulty approach of religion of their ancestors. Getting used to such approaches is hard. From Prophet Adam to Prophet Muhammad (peace be upon him), no prophet could persuade public to accept the new religion right away. People stood their grounds due to the reason they "found their ancestors in this way and it shall go on unchanged." One might easily call it "fear of the introduction of a new religion"; and this fear has gradually turned into hatred and violence against prophet and his followers. As a result, they suffered great tortures on the way to spread the word of Allah. No matter the title; whether it is hatred against religion or Islamaphobia, people always feared the religions they were introduced to and such fear then turned into hatred, violence and racism. Opressed Muslims all around the world, arson of mosques, and Islamaphobists driving right at Muslims and targeting them are clear signs of the said hatred. In this study, the concept of Islam to be as old as the first man Prophet Adam will be defended in opposition to the misconceptions that Islamaphobia is nearly 30 years old and it dates back to the foundation Islamic Republic in Andalus. The public reaction against the prophets since Prophet Adam will be studied in a religious context. Public fear of prophets and the new religions they introduce in each historical period; attacks, slanders and libels will be studied within the frame of Islamaphobia. Verses and hadiths will be utilized to explain the concepts further.Keywords
Theology, Islamophobia, Belief, Qur’an, Hadith

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri