Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURUM BAKIMINDAKİ ÇOCUKLARIN DİĞER İHTİYAÇLARI GİBİ DİNİ VE MANEVİ İHTİYAÇLARINA DUYARLI BİR YAKLAŞIM: ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI
(A SENSITIVE APPROACH TO RELIGIOUS AND SPIRITUAL NEEDS LIKE OTHER REQUIREMENTS OF CHILDREN IN THE CARE OF THE INSTITUTIONS: CHILD PROTECTION AND CARE SERVICES ASSOCIATE PROGRAM )

Author : Safiye KESGİN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Theology
Page : 960-975
29    18


Summary

Kurum bakım anlayışındaki değişikliklerin ardından yetişmiş nitelikli bakım elemanı ihtiyacı daha çok önem arz etmektedir. Buna rağmen çocuk koruma alanının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bakım elemanları yetiştirmeyi amaçlayan Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Ön Lisans programı yeterince bilinmemekte ve bu alanda nitelikli eleman yetiştirilmesinin önemi yeterince vurgulanmamaktadır.  Bu durumu kendine problem edinen bu araştırma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde alanda bir ilk olarak açılan Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı’nın tanıtılmasıyla sınırlandırılmıştır. Çünkü bu program yaklaşım ve içerik zenginliği açısından diğer üniversitelerde açılan programlardan farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı söz konusu programı tanıtarak, nasıl bir model ve yaklaşım benimsediğini, özellikle tespit edilen yaklaşımlardan ‘dini ve manevi ihtiyaçlara duyarlı yaklaşım’ın çocuk koruma hizmetleri açısından önemini ortaya koymaktır. Araştırmada belirli bir program derinlemesine tanımlanarak analiz edildiğinden nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması esas alınmıştır. İncelenen program ve alan müktesebatı betimsel olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada programın beş temel yaklaşıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunlar, ihtiyaç odaklı, bütüncül, disiplinler arası, tecrübeye dayalı ve dini ve manevi ihtiyaçlara duyarlı yaklaşımdır. Makalede bu yaklaşımlardan dini ve manevi ihtiyaçlara duyarlı yaklaşım ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir.Keywords
Çocuk Koruma, Bakım Elemanı, Dini ve Manevi İhtiyaçlar, Öğretim Programı

Abstract

After the changes related to understanding of institutional care, the need for qualified care personnel becomes more important. Despite this, the Child Protection and Care Services Associate Degree program, which aims to train care personnel with the qualifications required by the child protection field, is not known enough and the importance of training qualified personnel in this field is not sufficiently emphasized. This research, which takes this situation as a problem for itself, is limited with the introduction of the Child Protection and Care Services Program, which was opened for the first time in the field within Ankara Yıldırım Beyazıt University Health Services Vocational School This program differs from other universities in terms of approach and content richness. Therefore, the purpose of this research is to introduce the program in question, what kind of a model and approach it presents, and the importance of the 'sensitive and spiritual needs sensitive approach' among the identified approaches in terms of child protection services. Since a specific program was defined and analyzed in depth in the research, case study was taken as a basis of qualitative research methods. The program examined and the related literature were evaluated descriptively. In the research, it was determined that the program has five basic approaches. These are needs-oriented, holistic, interdisciplinary, experience-based and sensitive to religious and spiritual needs approaches. In this article, the approach sensitive to religious and spiritual needs from these approaches was evaluated in detail.Keywords
Child Protection, Caregivers, Religiousandspiritualneeds, Curriculum

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri