Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ AÇISINDAN ÖĞRENME KURAMLARI, ÖĞRENME ORTAMLARI VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF LEARNING MODELS, LEARNING ENVIRONMENTS AND TEACHER BEHAVIOUR IN TERMS OF CRITICAL THINKING )

Author : Davut HOTAMAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 637-647
35    35


Summary

Toplumlar, değişen gerçeklere göre genç bireylerini eğiterek, varlıklarını sürdürürler. Bu olguyu benimseyen toplumlar, eğitim sistemini buna göre düzenleyerek, bilimde, teknolojide, sanatta, edebiyatta ve diğer alanlarda her zaman toplumca avantajlar sağlarlar. Bunu yaparlarken de, çağın gerektirdiği insan niteliklerini doğru teşhis ederek, bu niteliklere sahip bireyleri yetiştirmeye gayret ederler. Toplumlar sadece bilgiyi öğrenen değil öğrendiği bilgiyi yeniden üreterek genişleten ve geliştiren, sadece düşünen değil düşünmeyi yaşam biçimi haline getiren iletişim gücü yüksek girişken ve lider bireyler yetiştirmeyi hedeflerler. Bahse konu genç bireylerin yetiştirilmesi sürecinde, aile ve toplum etkili olmakla beraber, kasıtlı kültürleme olarak nitelenen eğitim ve onun işleticileri olan öğretmenler başrol oynarlar. Eğitim sistemleri, tanımlanan bireyleri yetiştirme sürecinde, öğrenme psikolojisinin tüm ilke ve bulgularından yararlanır. Eleştirel düşünme konusu, eğitimciler, psikologlar, sosyologlar, felsefeciler gibi farklı bilim alanlarından uzmanların üzerinde önemle durduğu bir konudur. Özellikle içinde yaşadığımız 21. yüzyıl için olmazsa olmaz temel bireysel becerilerden biridir. Bu çalışmada amaç, son yıllarda hemen hemen tüm toplumların üzerinde hem fikir olduğu ve tüm genç bireylerine kazandırılmasını hedeflediği “eleştirel düşünme becerisinin” kazandırılması ve geliştirilmesini etkileme açısından “öğrenme kuramlarının” katkısını incelemektir. Alan yazın taranarak gerçekleştirilen bu çalışma, kuramsal bir niteliğe sahiptir. Öğrenmeyi açıklayan en eski kuram olan davranışçı kuramdan başlayarak bilişsel, bilgiyi işleme, geştalt, nörofizyolojik, yapılanmacılık ve hümanistik öğrenme kuramlarının, öğrenme yaşantılarının ve öğretmen davranışlarının eleştirel düşünmenin geliştirilmesine katkıları üzerinde durulmuştur.Keywords
Düşünme, Eleştirel Düşünme, Öğrenme Kuramları, Öğrenme Ortamları, Öğretmen Davranışları

Abstract

Societies continue their existence by educating their young individuals according to changing facts. Societies that adopt this phenomenon always provide social advantages in science, technology, art, literature and other fields by organizing the education system accordingly. In doing so, they try to raise individuals with these qualities by correctly identifying the human qualities required by the age. Societies aim to raise entrepreneurial and leading individuals with high communication power that not only learn, but also reproduce and develop the information they learn, and not only think but also make thinking a lifestyle. In the process of raising the young individuals in question, although the family and the society are effective, the education that is defined as deliberate cultivation and the teachers who are its operators play the leading role. Education systems benefit from all principles and findings of learning psychology in the process of raising defined individuals. Critical thinking is an issue that specialists from different fields of science such as educators, psychologists, sociologists, philosophers emphasize. It is one of the indispensable basic individual skills, especially for the century we live in. The aim of this study is to examine the contribution of “learning theories” in order to influence the development of the “critical thinking skill” that all societies have agreed on in recent years. This study, conducted by scanning the literature, has a theoretical quality. Starting with the behaviourist theory, which is the oldest theory that explains learning, the contributions of cognitive, information processing, gestalt, neurophysiological, constructivism and humanistic learning theories, learning experiences and teacher behaviours to the development of critical thinking are emphasized.Keywords
Thinking, Critical Thinking, Learning Models, Leaning Environment, Teacher Behaviour

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri