Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTLENMENİN KÜLTÜREL TEMELLERİ: KÜLTÜR-ÖRGÜT ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ANALİZ
(CULTURAL FOUNDATIONS OF ORGANIZATION: A THEORETICAL ANALYSIS ON CULTURE-ORGANİZATION INTERACTION )

Author : Mehmet Şükrü NAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Sociology-Psychology-Philosophy
Page : 558-566
39    28


Summary

İnsan, doğası gereği yaşamın her alanı ve anında kültür ve örgüt ile iç içedir. Kültür ve örgütün içinde doğar, büyür ve ölür. Küreselleşme süreci ve teknolojide meydana gelen gelişmeler örgütlerin ve kültürün önemini daha da artırır. Bu süreçte kültür-örgüt ilişkisi daha sık tartışılır. Kültürün, örgütler üzerindeki etkisi ve önemi nedir? Gerçek anlamda örgüt kültürü ölçülebilir mi? Bu tartışmalarda kimi araştırmacılar kültürü, örgüt yapısına göre şekillenen ara bir özellik olarak açıklarken; kimileri de kültürü, örgüt üzerinde baskın bir güç ve temel belirleyici öğe olarak görür. Ayrıca, antropolojik bir yaklaşımı, kültürün örgütlerdeki etkisini ve örgütsel davranışı anlamada en uygun yöntem olarak kabul ederler. Bu çalışmanın amacı, kültür-örgüt arasındaki ilişkiye teorik bir katkı sunmaktır. Kültürel faktörlerin örgüt içindeki yeri ve önemini antropoloji kuramları bakımından incelemektir.Keywords
Kültür, Örgüt, Örgüt Kültürü, Örgütsel Antropoloji

Abstract

Humans by nature are intertwined with culture and organizations in every field and moment of life. The human being is born, grows, and dies in culture and organizations. The globalization process and developments in technology further increase the importance of organizations and culture. In this process, the relationship between culture and organizations is discussed more frequently. What is the impact and importance of culture on organizations? Can the real organizational culture be measured? In these discussions, while some researchers explain culture as an intermediate feature shaped according to organizational structure, others see culture as a dominant force and a fundamental determinant for the organization. However, all researchers regard an anthropological approach as the most appropriate method for understanding the impact of culture on organizations and organizational behavior. The aim of this study is to provide a theoretical contribution to the relationship between culture and organizations and to examine the place and importance of cultural factors in the organization in terms of anthropology theories.Keywords
Culture, Organization, Organizational Culture, Organizational Anthropology

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri