Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SURİYELİ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN DİL BECERİLERİNİN VE OKUL İLE OLAN İLİŞKİLERİNİN EĞİTİM SİSTEMİNE ADAPTASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN ÖNEMİ
(THE IMPACT OF THE LANGUAGE SKILLS OF SYRIAN IMMIGRANT CHILDREN AND THEIR RELATIONS WITH THE SCHOOL ON THEIR ADAPTATION TO THE EDUCATION SYSTEM AND THE IMPORTANCE OF SCHOOL SOCIAL WORK )

Author : Serdar AYKUT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Business-Economics-Tourism-Social Work
Page : 754-762
81    139


Summary

Geçmişten günümüze kadar tarihsel süreç içerisinde insanlar, kitleler halinde toplumsal çatışmalar, soykırım, hastalık, yoksulluk, kıtlık, daha fazla ekonomik gelir elde edebilmek gibi sebeplerle yaşadıkları yerlerden başka yerleşim bölgelerine göç etmektedirler. Sayısı milyonları bulan birçok insanın demografik olarak yer değişimi sadece bireysel düzeyde değil sahip olduğu etkiler sebebiyle toplumsal düzeyde de önemli değişikliklere yol açmaktadır. Göç olgusunun tarihinin insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğu bilinmekte ve özellikle küreselleşme ile birlikte hızlanarak devam edeceği düşünülmektedir. Bu durumdan ise şüphesiz en fazla çocukların etkilenecekleri ve eğitimlerinin sekteye uğrayacağı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı Suriyeli göçmen çocukların yaşadıkları dil problemlerinin ve okul ile olan ilişkilerinin onların eğitim sistemine uyumları üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da Milli Eğitim bakanlığına bağlı devlet okullarında karma eğitimin olduğu ilköğretim okullarındaki 15 Suriyeli veli ve 16 öğretmen/idareci oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Suriyeli velilerin ve öğrencilerin Türkçe bilmemelerinin iletişimin ve okula uyumlarının önünde engel teşkil ettiği, okul çevresinin göçmen çocuklara davranış biçimlerinin göçmen çocukların yaşıtlarını ve öğretmenlerini benimsemelerini etkilediği belirlenmiştir.Keywords
Göç , Çocuk, Farklılık, Sosyal Hizmet, Okul Sosyal Hizmeti

Abstract

In the historical process from past to present, people migrate to other settlements from where they live due to reasons such as social conflicts, genocide, disease, poverty, famine, and more economic income. The demographic displacement of many people, whose number is millions, causes important changes not only on the individual level but also on the social level due to its effects. It is known that the history of the phenomenon of migration has a history as old as human history, and it is thought that it will continue especially rapidly with globalization. It is known that, of course, children will be affected the most and their education will be interrupted. The aim of this study is to determine the effects of the language problems Syrian immigrant children experience and their relationship with the school on their adaptation to the education system. Qualitative research method was used in the research. The study group of the research consists of 15 Syrian parents and 16 teachers / administrators in primary schools, where there are mixed education in public schools under the Ministry of Education in Istanbul. Semi-structured interview technique was used in the research. Content analysis technique was used to analyze the data. As a result of the research, it was determined that the fact that Syrian parents and students did not know Turkish constitute an obstacle in front of their communication and adaptation to the school, and the behavior of the school environment towards immigrant children affects their teachers.Keywords
Migration, Child, Diversity, Social Work, School Social Work

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri