Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE SYMBOL OF TREE OF LIFE ON THE AXIS OF CULTURE
(KÜLTÜR EKSENİNDE HAYAT AĞACI SEMBOLÜ )

Author : Banu Hatice GÜRCÜM   - Didem KALELİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Art-Architectural-Archaelogy
Page : 451-466
41    54


Summary

Kültür kelimesi Latince’den batı dillerine ekip biçmek anlamına gelen “colere” köküyle geçmiştir. Kelimenin etimolojik kökleriyle günümüzdeki kullanımı arasında oldukça önemli bir paralellik bulunmaktadır. Kültürlenmiş bir insan gibi kültürlü bir toplum da tarihinin derinlerine ekilen sembolleri içgüdüsel olarak kavramakta ve kültürel öğe olarak sahiplenmektedir. Bu nedenle kültürel sembollerin bireyin belleğinden toplumun belleğine aktarılması ve bunların toplumsal bir değer olarak kuşaktan kuşağa aktarılması tüm bu etkileşimlerin uzun süren sonucudur. Geçmişten günümüze birçok materyale anlam ve biçim kazandıran insanoğlu; bunları dinine, diline, yazısına ve sanatına, sembolize ederek kullanmıştır. Sembollerin taşınmasında etkili olan ortam kültürel mirastır. Mitoloji, folklor ve beşeri bilimler bu mirası derlemeye ve değerlendirmeye çalışır. Bu nedenle bu araştırmanın genel amacı toplumsal belleğimize işlemiş sembollerin birer kültür imgesi olarak tarihin çeşitli dönemlerinde edinmiş oldukları temel anlamları incelemek, bu anlamların öz kültürümüz içerisinde binlerce yıllık süreçte evrilmesi, başkalaşması hakkında farkındalık geliştirmek olarak belirlenmiştir. Bu amacı somutlaştırmak için sadece tekil kültürle sınırlı kalmadan evrensel sembollerden biri haline dönüşen, içerdiği özsel anlamı ve yan kültürlerdeki anlam birliğini kaybetmeden günümüze kadar taşınan Hayat Ağacı sembolü seçilmiştir.Keywords
Kültür, sembol, Anadolu, Hayat Ağacı

Abstract

The word culture has passed from Latin to Western languages with the root word “colere” meaning to plant, cultivate. The ethymological roots of the word show a great correspondance to the contemporary usage of it. Like a cultured person, a cultured society will comprehend the cultural symbols planted deep down in its history and adopt as a cultural elements instinctively. Thus, the transfer of cultural symbols from the memory of the individual to the memory of society and the transfer these symbols from generation to generation as a social value are long lasting results of all these interactions. From past to present human has provided form and significance to any material and used them in religion, language, writing and art figuratively as symbols. Cultural heritage is effective as a media to carry symbols. Mythology, folklore and humanities try to compile and evaluate this heritage. Thus, the general target of this paper is to evaluate the basic values of the symbols embedded in our social memory, which was gained as a cultural motif throughout history; to raise awareness towards evolution and transformation of these values within our self-culture in thousands of years. To embody this purpose symbol of Tree of Life that transformed into one of the universal symbols without being limited to single culture and without losing its essential meaning it has carried to the present day and the unity of meaning in neighboring cultures was chosen.Keywords
Culture, symbol, Anatolia, Tree of Life

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri