Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KÜLTÜREL MİRASIN YOK OLMA TEHLİKESİ: KİLİS ÖRNEĞİ
(ENVIRONMENTAL POLLUTION AND DANGER OF EXTINCTION OF CULTURAL HERITAGE IN KILIS EXAMPLE )

Author : Selahattin ÇELİK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) History-Political Sciences-Geography
Page : 215-228
32    26


Summary

Kaynağını Batı düşüncesinden alan modernizm; insanoğlunun dünyaya bakışında oldukça köklü değişikliklere sebep olmuştur. Tüm nedenleri ile birlikte Fransız İhtilali’nin yol açtığı bilinçle bir taraftan sanayileşmeye başlayan Batı, diğer yandan modern dünyanın düşünsel çekirdeğini oluşturan madde ve kâr odaklı bir sistemi inşa etmek için uğraşmıştır. Yeryüzündeki canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimlerinin sürdüğü en geniş doğal ortam olan yeryüzü; bu gelişmelerin olumsuz etkilerinin en temel düzeyde hissedildiği ortamdır. İnsanoğlunun sona ermesi mümkün olmayan tüketim ihtiyacı; son yüzyılda yanına bireyin konforu düşüncesini de eklemleyerek dünyayı sadece elde edilmesi gereken bir kapital değer olarak algılamaktadır. İnsanoğlu ulaştığı bu noktada sorumsuz ve bencil isteklerini dünyayı kültürel ve doğal açıdan tahrip ederek ortaya koymaktadır. Maddi refahı ve kendi isteklerini diğer bütün arzularından daha önemli olarak algılayan modern insanın tüketim çılgınlığı temelde iki odağa yönelir: Çevre ve Kültür. Üretimin artması, insan ihtiyaçlarının farklılaşması, yaşam tarzının değişmesi gibi durumlar; mimari, şehirleşme, çevre bilinci, doğa-insan etkileşimleri gibi konularda büyük problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Batı dünyasında değişen insan-dünya etkileşimi; Batı modernleşmesini takip eden toplumlar için daha tehlikeli bir süreci ortaya çıkarmaktadır. Batının yaşadığı modernleşme tecrübesini Batı’dan daha kısa bir sürede yaşayıp aradaki farkı kapatmaya çalışan doğu toplumları, toplumsal ve çevresel felaketleri daha hızlı bir biçimde yaşamaktadır. Bu sebeple Anadolu şehirlerinde çöplüğe dönmüş doğal yaşam alanlarına ya da koca binaların arasında kaybolmuş yüzlerce yıllık tarihi eserlere rastlamak mümkündür. Özellikle Osmanlı Medeniyeti’nin Ortadoğu’ya bakan önemli şehirlerinden biri olan Kilis; göç, sanayileşme, kentleşme, çarpık yapılaşma gibi modernizme has problemleri oldukça acılı bir biçimde yaşamaktadır. Bu çalışmada modernizmin dayattığı algılama biçiminin; doğal çevreye ve kültürel dokuya verdiği zararlar, Kilis örneği çerçevesinde değerlendirilecektir.Keywords
Kültürel Miras, Çevre Kirliliği, Kilis, Kentleşme, Tarihi Doku.

Abstract

Modernism which takes its root from the western thought, made deep impact on humanity’s perspective to the earth. On the one hand the West started industrialisation thanks to the conscious which created by the French Revolution, on the other hand they had been worked on to establish material and profit oriented system which makes the core of world ideological system. The earth as the largest environment which interaction between living and inanimate objects, effected by these negative influences at its foundations. In the last century, the humanity’s needs of infinitive consumption with addition of the comfort and ideology of the individual take the earth only as a capital, which must be acquired. At this point, the humankind presents his irresponsible and selfish needs as damaging the earth in the cultural and natural perspectives. Modern man, who accepts the material well-being and the self-needs which are more important than all the other needs, will focus his consumption frenzy on two things: the environment and the culture. Situations like increase in the production, the diversity of human needs, changing in living style causes great problems in architecture, urbanisation, environmental consciousness, interaction between human and nature. The change in human-nature interaction in the western world inducts much more dangerous progress in societies which follow western modernisation. The eastern societies which try to do modernisation experience of the west in shorter time than the west and close the gap with the west, experiences social and environmental disasters in faster pace. Because of this, in the cities of Anatolia it is possible to encounter living quarters which turned into wastelands or thousands years old historical artifacts in the middle of huge blocks. Especially Kilis as one of the important cities of the Ottoman civilisation which faces the Middle East painfully experiences immigration, industrialisation, conurbation problems which are specific to modernisation. In this proceeding, damage on natural environment and cultural texture made by the perception forced by modernisation will be discussed in example of Kilis.Keywords
Cultural Heritage, Environmental Pollution, Kilis, Urbanisation, Historical Texture.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri