Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KİŞİNİN OLUMLU KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ İFADE EDEN RUSÇA DEYİMLERİN SEMANTİK ANALİZİ
(THE SEMANTIC ANALYSIS OF RUSSIAN IDIOMS EXPRESSING THE POSITIVE CHARACTERISTICS OF THE PERSON )

Author : Selin TEKELİ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Language-Literature
Page : 172-181
39    28


Summary

Deyimler, bir toplumun söz varlığını en iyi yansıtan anlatım araçlarından biridir. Bu yüzden anlatımı güçlü kılabilmek için deyimlere günlük hayatımızda sıkça başvururuz. İnsanın karakteri, davranışları, hareketleri, motivasyonu, psikolojik durumu, statüsü gibi özellikler leksik anlamda çeşitlidir. Bu bağlamda Rusça deyimlerde insanın iç dünyasını, karakter özelliklerini ayrıntılı olarak görmek mümkündür. “Kişinin olumlu karakter özelliklerini ifade eden Rusça deyimlerin semantik analizi” adlı bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde karakter ve kişilik kavramlarının benzerlikleri ve farklılıkları hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde ise Rusçadaki olumlu karakter özelliklerini belirten deyimler, temalarına (karakter özellikleri, beceri durumları, davranışları, deneyimleri, cesaret, dürüstlük, çalışkanlık, akıl vb. özellikleri) göre listeler halinde sınıflandırılmıştır. Çalışmada yer alan deyimlerin bazılarının Türkçede tam karşılığı varken, bazılarının ise tam karşılıkları bulunamamıştır. Eşdeğeri olmayan bu deyimler ise Türkçe açıklamaları ile birlikte verilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, insanın olumlu karakter özelliklerini ortaya koyan Rusça deyimleri temalarına göre sınıflandırarak analiz etmek, deyimlerin Türkçedeki karşılıklarını ve anlamsal özelliklerini belirlemektir. Rusça- Türkçe olarak kıyasladığımız deyimler, karşılaştırmalı çalışmaların bir türü olarak görülebilir. Çalışmada Rusçadaki olumlu karakter özelliklerinin bir kısmı araştırılmıştır. Fakat söz konusu kısım bile bu deyimlerin önemini ortaya koymakta ve daha geniş bir araştırma yapılabileceğini ortaya koymaktadır. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın veri tabanı çeşitli deyim sözlükleri taranarak oluşturulmuştur. Rusçada Molotkov tarafından hazırlanan Rus Dilinin Deyimler Sözlüğü (Frazeologiçeskiy slovar’ russkogo yazıka) ve Kurilova’nın Rus Dilinin Yeni Deyimler Sözlüğü (Novıy frazeologiçeskiy slovar’ russkogo yazıka) temel kaynak olarak kullanılmıştır. Türkçe anlamlarını verirken de Türk Dil Kurumu tarafından genel ağ ortamında hazırlanan Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden faydalanılmıştır.Keywords
Rusça Deyim, Türkçe Deyim, Olumlu Karakter, Tematik Sınıflandırma, Semantik Analiz

Abstract

Idioms are one of the best expression ways reflecting the vocabulary of a society. Hence, we often have recourse to the idioms in order to be able to enrich the expressions in our daily lives. The features of a person such as his/her character, behaviours, actions, motivation, psychological situation, status are manifold in lexical context. In this sense, it is possible to see the inner world, characteristics of the person in Russian idioms elaborately. This study entitled “The Semantic Analysis of Russian Idioms Expressing The Positive Characteristics of the Person” consists of two parts. In the first part, the similarities and differences of the notions of character and personality are handled. In the second part, the idioms expressing the positive characteristics of the person in Russian are classified according to their themes (characteristics, ability situations, experiences, courage, honesty, diligence, intelligence) in lists. Whereas some of the idioms in this study have equivalents in Turkish, the equivalents of some could not be found. These idioms having no equivalents were given with their Turkish explanations. In this context, the aim of this article is to analyze Russian idioms expressing the positive characteristics of the person as classifying according to their themes and to state Turkish equivalents and the semantic features of the idioms. The idioms scrutinized as Russian- Turkish can be seen as a kind of comparative studies. In this study, some of the positive characteristics in Russian were analyzed. However, aforementioned part even reveals the importance of these idioms and also reveals that the broader research on this topic can be carried out. The general survey model was used in this article. The database of the study was created using the several dictionaries of idioms. In Russian, Dictionary of Idioms of Russian Language (Frazeologiçeskiy slovar’ russkogo yazıka) by Molotkov and New Dictionary of Idioms of Russian Language (Novıy frazeologiçeskiy slovar’ russkogo yazıka) by Kurilova were used as primary resources. While giving their Turkish equivalents, The Dictionary of Proverbs and Idioms prepared on the internet by Turkish Language Association was benefitted from.Keywords
Russian Idiom, Turkish Idiom, Positive Characteristics, Thematic Classification, Semantic Analysis

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri