Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜNEN-İ EBÎ DÂVÛD’UN ŞERH-İ, BEZLÜ’L-MECHÛD FÎ HALLİ SÜNEN-İ EBÛ DÂVÛD’UN YAZARI, KAYNAKLARI VE ŞERH YÖNTEMİ
(THE COMMENTARY OF SUNAN ABÛ DÂWÛD, THE AUTHOR, SOURCES AND COMMENTARY METHOD OF BADHL AL-MAJHÛD FÎ HALLI SUNAN ABÛ DÂVÛD )

Author : AŞUR AKYOL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Theology
Page : 894-920
30    48


Summary

Sünen-i Ebî Dâvûd tespit edilebildiği kadarıyla hadis kaynakları içerisinde Buhârî ve Müslim’den sonra üzerinde en çok çalışılan ve şerh yazılan bir eserdir. Sünen-i Ebî Dâvûd’u şerh etme çalışmaları, hadis tarihinin hemen hemen her döneminde kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Şerh çalışması yapanlardan biri de Halîl Ahmed Sehârenpûrî’dir (1269-1346/1852-1927). Bu çalışma, İngilizlerin Hindistan’ı işgal ettikleri dönemin sonralarına doğru yetişmiş çok yönlü bir âlim olan ancak özellikle hadis alanında teberrüz etmiş Halîl Ahmed Sehârenpûrî’nin Bezlü’l-mechûd fî Halli Sünen-i Ebû Dâvûd adlı hadis şerhini konu edinmektedir. Makalede Sehârenpûrî’nin kısaca hayatı, şerhinin yapısal özellikleri, kaynakları ve şerh yöntemi tahlil edilmiştir. Buna göre Bezlü’l-mechûd fî Halli Sünen-i Ebû Dâvûd, Ebû Dâvûd’un Sünen’inde esas aldığı rivayetlerin anlaşılması için sarf, nahiv, lügat, hadis, fıkıh, usul-i fıkıh, kelam ve tefsir gibi ilimler çerçevesinde kısa ve özlü bilgiler içeren, pedagojik değeri yüksek, işlevsel ve kısmen özgün bir eserdir. Ancak muhtevası, sistematiği, yazılış amacı ve hedef kitlesi göz önüne alındığında, şerh edebiyatının ilk eseri kabul edilen Hattabî’nin (388/988) Mealimü’s-Sünen’le yaklaşık olarak aynı karakterleri kendisinde barındırmaktadır.Keywords
Sünen-i Ebî Dâvûd, Hadis, Halil Ahmed, Sehârenpûrî, Bezlü’l-mechûd

Abstract

As far as it can be determined, Sunan Abu Dawud is the most studied and commented work among the sources of Prophetic narration (hadith) after the works of Bukhari and Muslim. The commentaries on Sunan Abu Dawud continued without interruption in almost every period of the hadith history. Khalil Ahmad Saharanpuri (1269-1346 / 1852-1927) was a versatile scholar who grew up in India at the end of the British occupation period and was prominent, especially in the field of hadith. This study focuses on his hadith commentary, named Badhl al-majhud fi ?alli Sunan Abu Davud, his life, and analyzes the structural features, sources and method of his commentary. To explain the narrations that Abu Davud took as a basis in his Sunan, Badhl al-majhud contains short and concise information regarding sciences, such as Arabic morphology (?arf) and grammar (na?w), lexicography (lugha), hadith, Islamic jurisprudence (fiqh), Islamic jurisprudential methodology (usul al-fiqh), Islamic theology (kalam) and exegesis (tafsir). It is also a functional and partly original work along with high pedagogical value. However, considering its content, systematization, purpose and target audience, it contains approximately the same characteristics as Khattabi's Maalim al-Sunan, which is reckoned to be the first work of commentary literature.Keywords
Sunan Abu Dawud, Hadith, Khalil Ahmad, Saharanpuri, Badh al-majhud

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri