Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK SINAV KAYGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ MATHEMATICS TEST ANXIETY )

Author : Sevda GÖKTEPE YILDIZ   - Seda GÖKTEPE KÖRPEOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 610-620
31    24


Summary

Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğrencilerinin matematik sınav kaygıları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi araştırmak olup ayrıca öğrencilerin matematik sınav kaygılarının cinsiyetlerine ve derslerini yürüten matematik öğretmenlerinin cinsiyetine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır.  Araştırmaya 10 farklı ortaokuldan 300 sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır.  Kişisel Bilgi Formu ve kolaylaştırıcı matematik kaygısı ve zorlaştırıcı matematik kaygısı şeklinde 2 alt boyutu olan Matematik Sınav Kaygısı ölçeği araştırmanın veri toplama araçlarıdır. Verilerin analizi nicel olarak gerçekleştirilmiş olup araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ortaokul öğrencilerinin matematik sınav kaygıları zorlaştırıcı matematik sınav kaygısı alt boyutunda cinsiyetlerine göre anlamlı olarak farklılaşırken, ölçeğin tümünde ve kolaylaştırıcı matematik sınav kaygısı alt boyutunda anlamlı farklılaşma yoktur. Ancak ortaokul öğrencilerinin matematik sınav kaygıları hem ölçeğin tamamında hem de zorlaştırıcı matematik sınav kaygısı alt boyutunda matematik derslerine giren öğretmenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca 8. sınıf öğrencilerinin matematik sınav kaygıları ile matematik derslerindeki başarı düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.Keywords
Matematik Sınav Kaygısı, Matematik Başarısı, Ortaokul Öğrencileri

Abstract

The main aim of this study is to analyze the relationship between middle school students’ mathematics exam anxiety and their academic achievement, and also whether the students’ mathematics exam anxiety differ according to their gender and the gender of their mathematics teachers. 300 eighth grade students from 10 different middle schools participated in the study. The Personal Information Form and the Mathematics Exam Anxiety Scale, which has two sub-dimensions: facilitating mathematics anxiety and challenging mathematics anxiety, are the data collection tools of the research. The analysis of the data was carried out quantitatively and the survey model was used in the research. According to the results of the research, while middle school students’ mathematics exam anxiety differed significantly according to their gender in the debilitating mathematics anxiety sub-dimension, there is no difference in the whole scale and in the facilitating mathematics exam anxiety sub-dimension. However, middle school students’ mathematics exam anxiety differ significantly according to the gender of their mathematics teachers in the whole scale and in the debilitating mathematics exam anxiety sub-dimension. In addition, it was stated that there was a remarkable relationship between the mathematics exam anxiety of 8th grade students and their level of achievement in mathematics lessons.Keywords
Mathematics Test Anxiety, Mathematics Achievement, Middle School Students

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri