Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİH PEDAGOJİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İDEAL TARİH ÖĞRETMENİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(HISTORY PEDAGOGY PROGRAM STUDENTS' VIEWS ABOUT IDEAL HISTORY TEACHER )

Author : Ebru DEMİRCİOĞLU   - Meryem KEKEÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 599-609
29    19


Summary

Öğretmen, eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisidir. Eğitim sisteminin başarısı öğretmenin başarıyla doğru orantılıdır. Bu sebeple eğitim fakültelerindeki eğitim süreçlerinde öğretmen adayları, öğretmenlik mesleğinin nitelikleriyle ilgili yeterli bir eğitim almalıdır. Aday öğretmenlerin öğretmenliğin mesleki nitelikleriyle ilgili aldığı eğitimin yeterliliğini ortaya koymak için onların görüşleri araştırılmalıdır. Öğretmen eğitimi sürecinde adayların öğretmenlik mesleğinin nitelikleri hakkındaki görüşleri bizlere önemli bilgiler sunar. Aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin nitelikleriyle ilgili sahip oldukları bilgi ve bilinç seviyelerinin tespit edilmesi, öğretmen eğitimcilerinin eğitim fakültelerindeki derslerin yeninden yapılandırılması konusunda ışık tutabilir. Bu çalışmanın amacı; Tarih Pedagoji Programı öğrencilerinin ideal tarih öğretmeniyle ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma, nitel bir yaklaşıma göre dizayn edilmiş olup veri toplama aracı olarak açık uçlu anket kullanılmıştır. Bu veri toplama aracının hazırlanma sürecinde ilk öncö ilgili literatür incelenmiş ve anket formu hazırlanmıştır. Daha sonra alan uzmanları ve aday öğretmenlerle anketle ilgili pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma sonucunda açık-uçlu anket formundaki sorular üzerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Açık uçlu anket formunda yer alan maddelerle tarih pedagoji programı öğrencilerinin gözünden, ideal tarih öğretmenlerinin sahip olması gereken mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler ortaya konulmaya çalışmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Pedagoji Programı’nda öğrenim gören 75 tarih öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarama yöntemiyle elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre Tarih Pedagoji Programı öğrencilerinin tarih öğretmeninde bulunması gereken mesleki bilgi ve becerilerin neler olduğu konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple öğretmen adaylarının nitelikle bir tarih öğretmenin sahip olması gerken bilgi ve bericiler konusunda sağlıklı bir bakış açısı ortaya koyamadıkları anlaşılmaktadır.Keywords
İdeal Tarih Öğretmeni, Pedagoji Programı, Aday Öğretmen, Görüş

Abstract

The teacher is one of the most important elements of the education system. The success of the education system is directly proportional to the success of the teacher. For this reason, the candidates of teachers in the education faculty should receive an adequate education about the qualifications of the teaching profession. Prospective teachers' opinions should be investigated in order to demonstrate the adequacy of the education they receive in relation to their professional qualifications. In the process of teacher training, candidates' opinions about the qualifications of the teaching profession provide important information to us. Determining the level of knowledge and consciousness of the prospective teachers about the qualifications of the teaching profession may shed light on the new structuring of the courses in the education faculties of teacher educators. The aim of this study reveal is that history pedagogy program students views on the ideal history teacher. The study was designed according to a qualitative approach and an open-ended survey was used as a data collection tool. With the items which included in the open-ended survey form in the view of the students of the history pedagogy program, tried to reveal the professional knowledge, skills, attitudes and values have to require by the ideal history teachers. The scanning method with obtain data subject to content analysis. The study group consists of 75 teachers canditates who have been edu-cated in Karadeniz Technical University's history pedagogy program in 2018-2019 academic year. According to the findings it is revealed that history pedagogy program students do not have enough information which should be included in the history teacher about the professional knowledge and skills. For this reason, it is understood that these teacher candidates could not put forth a healthy perspective on knowledge and skills regarding a qualified history teacher.Keywords
Ideal History Teacher, Programme of Pedagogy, Teacher Candidate, View

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri