Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞVEREN MARKASI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÖRNEK UYGULAMA
(THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYER BRAND AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH IN THE RETAIL SECTOR )

Author : Filiz Derya KORTEL ÇEKİÇ   - Ercan ÖGE  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Business-Economics-Tourism-Social Work
Page : 828-840
72    102


Summary

İşveren markası, potansiyel işgücü yeteneklerinin işletmeye çekilmesi ve mevcut çalışanların da işletme kalmasının sağlanmasında etkili ve önemli bir araçtır. Özellikle nitelikli çalışanların işletme kalma sürelerinin artırılması bakımından daha özel bir önemi olan işveren markası, nitelikli insan kaynağı ile rekabet edebilmenin temel anahtarlarından biri olarak görülebilir. İşveren markasının işletmelere birçok faydası bulunmakla beraber bunlardan biri de örgütsel bağlılıktır. Örgütsel bağlılık bir çalışanın, işine, takım arkadaşlarına, örgütüne, örgütünün çıkarlarına ve menfaatlerine yönelik geliştirdiği içsel ve bağlanma ve savunma tutumudur. Örgütsel bağlılığın oluşturulabilmesi için ise oldukça uzun bir sürece ihtiyaç olduğu gibi çok çeşitli araçların kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda işveren markası örgütsel bağlılığın sağlanabilmesinde güçlü bir araç olarak ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla çalışma, bir tekstil işletmesindeki işveren markası uygulamaları ile çalışanların duygusal bağlılığının nasıl geliştiği ve bu iki kavram arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadaki genel sınırlılık ise, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeye özgü olmasıdır. Çalışma, merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye’nin çeşitli illerinde mağazaları bulunan, tekstil sektöründeki bir işletmeyi kapsamaktadır. Araştırmanın evrenini, 2020 yılında İstanbul ilinde bulunan tekstil sektöründeki bir işletmenin 227 çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında ise 205 çalışana ulaşılmıştır. Araştırmanın örneklemi kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Anket sonuçlarına göre elde edilen veriler ise SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda işveren markası uygulamaları ile örgütsel bağlılığın alt boyutlarından biri olan duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Keywords
İşveren Markası, Örgütsel Bağlılık, Çalışan Değer Önermesi, Duygusal Bağlılık

Abstract

The employer brand is an effective and important tool for attracting potential workforce talents and ensuring that existing employees remain in the business. Employer brand, which has a more special importance especially in terms of increasing the duration of operation of qualified employees, can be seen as one of the key keys to compete with qualified human resources. The employer brand has many benefits for businesses, but one of them is organizational commitment. Organizational commitment is the internal and attachment and defense attitude of an employee towards his job, teammates, organization, interests and interests of his organization. In order to create organizational commitment, it is necessary to use a wide variety of tools as well as a very long process is needed. In this context, the employer brand stands out as a powerful tool in ensuring organizational commitment. For this purpose, the study examines the employer brand practices in a textile enterprise, how the emotional commitment of the employees develops and the relationship between these two concepts. In the study, the survey method was used. The general limitation in the research is that it is specific to an enterprise operating in the textile industry. Work, located in Istanbul and Turkey's stores located in various cities, including a company in the textile sector. The universe of the research consists of 227 employees of a company in the textile sector in Istanbul in 2020. Within the scope of the research, 205 employees were reached. The sampling of the research was easily determined by sampling method. The data obtained according to the survey results were analyzed with the SPSS 22.0 program. As a result of the research, it has been determined that there is a positive and significant relationship between employer brand practices and emotional commitment, which is one of the sub-dimensions of organizational commitment.Keywords
Employer Brand, Organizational Commitment, Employee Value Proposition, Emotional Commitment

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri