Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARDA KONUŞMA KAYGISININ PSİKOLOJİK KIRILGANLIĞA ETKİSİ
(THE EFFECT OF SPEECH ANXIETY ON PSYCHOLOGICAL VULNERABILITY IN TEAM AND INDIVIDUAL ATHLETES )

Author : Coşkun YILMAZ   - Selmani ABİŞ - Osman İMAMOĞLU - Jahid GARASHLI - Oktay ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/73) Social Sciences
Page : 1214-1219
46    80


Summary

Öz: Çalışmanın amacı, Takım sporu ile bireysel spor yapan sporcularda konuşma kaygısının psikolojik kırılganlığa etkisinin incelenmesidir. Çalışmada takım ve bireysel spor yapan 18-27 yaş arası 219 gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılardan blok rastgeleştirmeye uygun olacak bir şekilde, serbest zamanlarında veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen, 7 sorudan oluşan demografik bilgi anketi ikinci bölümde, takım ve bireysel sporcuların psikolojik kırılganlık düzeylerini belirlemek için Sinclair ve Wallston psikolojik kırılganlık ölçeği son bölümde ise takım ve bireysel sporcuların konuşma kaygılarını ölçmek için Yaman ve Sofu (2013) tarafından geliştirilen Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya bireysel spor yapan 124 (kadın 24, erkek 76), takım sporu yapan ise 95 (kadın 43, erkek 52) katılımcıdan oluşmuştur. Cinsiyetin psikolojik kırılganlık ve konuşma kaygısı üzerindeki etkisi hesaplanmamıştır (p> 0.05). Spor türü ile psikolojik kırılganlık ve konuşma kaygısı arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). Boy uzunluğunun psikolojik kırılganlık ile arasında anlamlı farklılık görülürken (p<0,05), konuşma kaygısında anlamlı farklılık hesaplanmamıştır (p>0,05). Yaş ile psikolojik kırılganlık ve konuşma kaygısı arasında anlamlı farklılık hesaplanmamıştır (p>0,05). Vücut ağırlığı ile psikolojik kırılganlık ve konuşma kaygısının karşılaştırılmasında ise psikolojik kırılganlık ve konuşma kaygısının vücut ağırlığı ile arasında anlamlı farklılık hesaplanmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak, Takım sporu ve bireysel spor yapmanın sporcuların cinsiyet, spor türü, vücut ağırlığı, yaş ile psikolojik kırılganlık ve konuşma kaygısı üzerinde benzer etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Buna karşılık boy uzunluğunun psikolojik kırılganlık düzeyine etkisi olduğu görülmüştür.Keywords
Konuşma Kaygısı, Spor, Psikolojik Kırılganlık

Abstract

Abstract: The aim of the study is to examine the effect of speech anxiety on psychological vulnerability in athletes who do individual sports with team sports. 219 volunteers between the ages of 18-27 who participated in the team and individual sports participated in the study. Data collection process was carried out in the free time in a way that was suitable for randomizing the block from the participants. Demographic information questionnaire consisting of 7 questions developed by the researcher to the participants, In the second part, Sinclair and Wallston psychological fragility scale to determine the psychological vulnerability levels of the team and individual athletes, In the last part, the Speech Anxiety Scale developed by Yaman and Sofu (2013) was used to measure the speech anxiety of the team and individual athletes. The study consisted of 124 (female 24, male 76) individual athletes and 95 (female 43, male 52) athletes. The effect of gender on psychological vulnerability and speech anxiety was not calculated (p> 0.05). There was no significant difference between sports type and psychological fragility and speech anxiety (p> 0.05). While there was a significant difference between height and psychological vulnerability (p <0.05), no significant difference in speech anxiety was calculated (p> 0.05). There was no significant difference between age and psychological vulnerability and speech anxiety (p> 0.05). In the comparison of body weight with psychological vulnerability and speech anxiety, no significant difference between psychological vulnerability and speech anxiety with body weight was calculated (p> 0.05). As a result, it was concluded that team sports and individual sports have a similar effect on athletes' gender, sports type, body weight, age and psychological vulnerability, and speech anxiety. On the other hand, it has been observed that height length has an effect on the psychological fragility level.Keywords
Speech Anxiety, Sport, Psychological Fragility

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri