Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AFET/AFET RİSKİ BAĞLAMINDA KÖY YERLEŞİMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATIN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF LEGISLATION RELATED TO VILLAGE SETTLEMENTS IN THE CONTEXT OF DISASTER / DISASTER RISK )

Author : Dilşen ONSEKİZ   - Dilek KUMRU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/73) Social Sciences
Page : 1220-1226
15    46


Summary

Ülkemizde yaşanan afetler, plansız yerleşmeler, dayanıksız malzeme kullanımı gibi pek çok etkene bağlı olarak öncelikle köy yerleşimlerini etkilemekte ve oldukça büyük zararlar meydana gelmektedir. Köy yerleşimlerinin düşük nüfus/nüfus yoğunluğu, düşük sayıdaki konut varlığı, sorunun kentlerdeki gibi büyük çaplı olmaması, bu yerleşimlerin daha az dikkate alınmasının altında yatan temel etkenlerdir. Bu araştırmanın amacı, afet/afet riski bağlamında köy yerleşimlerini içeren mevzuatın, hukuki ve yasal düzenlemelerin incelenerek konuya ilişkin yasal/yönetsel çerçevenin ortaya konulması ve değerlendirilmesidir. Yasal/yönetsel düzenlemeler tarihsel süreçte ele alınarak irdelenmiştir. Bu çalışma, Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen ve yüksek lisans tezi olarak tamamlanan 2017/TP037 nolu projenin verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.Keywords
Afet, Afet Riski, Köy Yerleşimleri, Mevzuat, Afet Mevzuatı

Abstract

Disasters in our country primarily affect village settlements and cause considerable damages due to many factors such as unplanned settlements, use of non-durable materials. The low population /population density of the village settlements, the low number of housing availability, the fact that the problem is not as large as in the cities are the main factors underlying the less consideration of these settlements. The purpose of this research is to reveal and evaluate the legaadministrative framework on the subject by examining the legislation, legal and legal regulations that include village settlements in the context of disaster / disaster risk. Legal/administrative arrangements have been discussed in the historical process. This study was prepared using the data of the project no 2017 / TP037, which was supported by the Scientific Research Projects Coordination Unit of Uşak University and completed as a master's thesis.Keywords
Disaster, Disaster Risk, Village Settlements, Legislation, Disaster Legislation

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri