Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNSANİ GELİŞME ENDEKSİNE GENEL BİR BAKIŞ VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
(A GENERAL OVERVIEW OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND THE ASSESSMENT IN TURKEY )

Author : Hüseyin DİKME   - Ebru BÜYÜKERKAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/73) Social Sciences
Page : 1170-1177
45    392


Summary

Ülkelerin kalkınmasının yalnızca büyüme ve ekonomik gelişmişlik düzeyiyle ölçülmesinin eksik olacağı düşüncesiyle, insanı temel alan ölçüm tekniklerine başvurulmuştur. Bu noktada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme- UNDP) için üç unsur; gelir, sağlık ve eğitim göstergeleri dikkate alınarak, ülkeler arası kalkınmışlık düzeylerini karşılaştırabilmek amacıyla İnsani Gelişme Endeksi (Human Development Index- HDI) oluşturulmuştur. Yaşam süresinin artması, eğitim seviyesinin yükselmesi, kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın artması bir ülkenin gelişme endeksinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada İnsani Gelişme Endeksinin ne anlama geldiği, unsurları ve Türkiye'nin gelişme raporu incelenecektir. Amaç, insani gelişme endeksinin insanlar için daha iyi bir yaşama ve gelişmişlik düzeyine ulaşmasında yol gösterici nitelikte olduğunu yansıtabilmektir.Keywords
İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İnsani Gelişme Raporu.

Abstract

Human-based measurement techniques have been applied, considering that it would be incomplete to measure the development of countries only at the level of growth and economic development. At this point, Human Development Index (HDI) was created in order to compare the level of development between countries, taking into account the income, health and education indicators by Pakistani economist Mahbub ul Haq for the United Nations Development Program (UNDP). The increase in lifespan, the increase in education level, the increase in gross national income per capita indicates that the development index of a country is high. In this study, what it means to work in the Human Development Index, its elements, Turkey's progress report and the differences between the countries will be examined. The aim is to reflect that the human development index is a guide for achieving a better life and development level for people.Keywords
Human Development Index, United Nations Development Programme, Human Development Report.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri