Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞİTME ENGELLİ KADIN OLMAK
(BEING A HEARING-IMPAIRED WOMAN )

Author : Özlem ALTINTAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/73) Social Sciences
Page : 1120-1128
50    78


Summary

Engellilik, fiziksel, bilişsel, zihinsel, duyusal, duygusal, gelişimsel veya bireyin günlük yaşamında "normal" olarak kabul edilen şeye katılma kabiliyetine kısıtlama getiren bazı kombinasyonların bir sonucu olarak tanımlanabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne göre; engellilik bir insan hakları meselesidir. Çünkü engelli bireyler; engellilikleri nedeniyle sağlık hizmetlerine, istihdama, eğitime veya siyasi katılıma eşit erişim sağlayamamaktadırlar. Engelli insanlar engelleri nedeniyle haysiyet ihlallerine, şiddet, taciz, önyargı veya saygısızlığa maruz kalmaktadırlar. Engelli kadınlar ise engelli erkeklere ve yaşlılara göre daha savunmasızdırlar. Yapılan çalışmalarda engelli kadınların; meme ve rahim ağzı kanseri açısından herhangi bir engeli olmayan kadınlara göre daha düşük oranlarda tarama hizmeti aldıkları bilinmekte, bunun yanı sıra üreme sağlığı, cinsel sağlık alanında sorunlar yaşadıkları, sağlık hizmetlerine yeterli miktarda erişemedikleri görülmektedir. İşitme engelli kadınlar da diğer engelli kadınlarla benzer olarak; kadın sağlığı sorunları yaşamakta, tarama programlarına katılamamakta ve diğer sağlık hizmetlerine erişimde de zorluklar yaşamaktadırlar. Farklı engeli bulunan kadınlara göre işitme engelli kadınlar ek olarak iletişim sorunları yaşamakta, şiddete maruz kalmakta ve şiddetle baş etmekte, yaşadıkları şiddeti bildirmekte zorlanmaktadırlar. Ayrıca; eğitime erişememe ve yetersiz istihdam işitme engelli kadınların yaşadıkları sorunlar arasındadır. Sonuç olarak; yaşadıkları iletişim problemleri nedeniyle sağlık hizmeti alma konusunda sorun yaşayan, sağlık sorunları anlaşılamayan ya da yanlış anlaşılan bu kadınlara hizmet veren sağlık çalışanları bakım, izlem ve eğitim faaliyetlerini gözden geçirmelidir. Kadın sağlığı hemşireleri üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında işitme engelli kadınların ihtiyaçlarının farkında olarak, hasta bakım, izlem ve hasta eğitimlerini işitme engelli kadınları da dikkate alarak düzenlemelidirler. Sağlık çalışanları arasında işaret dili eğitimleri yaygınlaştırılmalı ve sağlık kurumlarında, işaret dili bilen personeller belirlenerek hastalara danışmanlık hizmeti verilmelidir.Keywords
işitme engelli, engellilik, engelli kadın, sağır kadın

Abstract

Disability can be defined as a result of some combinations that restrict physical, cognitive, mental, sensory, emotional, developmental or individual's ability to participate in what is considered "normal" in daily life. According to the World Health Organization; Disability is a human rights issue. Because individuals with disabilities; due to their disability, they cannot provide equal access to health services, employment, education or political participation. People with disabilities are subject to violations of dignity, violence, harassment, prejudice or disrespect because of their disability. In addition, women with disabilities; It is more vulnerable than disabled men and the elderly. In the studies conducted, women with disabilities; It is known that women who have no disability in terms of breast and cervical cancer have a lower rate of screening services, besides, it is observed that they have problems in the field of reproductive health, sexual health, and do not have sufficient access to health services. Hearing impaired women are similar to other women with disabilities; they have women's health problems, cannot participate in screening programs and also have difficulties in accessing other health services. According to women with different disabilities, hearing-impaired women additionally experience communication problems, are exposed to violence and have difficulty in dealing with violence, and have difficulties reporting their violence. Also; Lack of education and inadequate employment are among the problems experienced by hearing impaired women. As a result; Healthcare professionals providing services to these women who have problems in obtaining health services due to their communication problems, whose health problems are not understood or misunderstood should review their care, monitoring and training activities. Women health nurses should organize patient care, follow-up and patient education by taking into consideration the needs of women with hearing disabilities in terms of reproductive health and sexual health. Sign language training should be expanded among healthcare professionals, and staff who know sign language should be given consultancy services in health institutions.Keywords
hearing impaired, disability, disabled woman, deaf woman

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri