Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKADEMİSYENLERİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİ VE HEDEF BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SPOR BİLİMLERİ ÖRNEĞİ
(AN EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND GOAL COMMITMENT OF ACADEMICIANS: EXAMPLE OF SPORTS SCIENCES )

Author : Ali Gürel GÖKSEL   - Ayşe AYDIN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/73) Social Sciences
Page : 1178-1188
39    90


Summary

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri alanında çalışan akademisyenlerin iş tatmin düzeyleri ve hedef bağlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya 150 akademisyen gönüllü olarak katılmıştır. Bu çalışmada spor bilimleri alanında çalışan akademisyenlerin iş tatmin düzeyleri ve hedef bağlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi için hazırlanan veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, Dawis ve ark., (1967) taraflarından 1967 yılında literatüre kazandırılan ve Özdayı’nın (1991) ölçekten uzun formda olan maddelerin iç ve dış tutum faktörlerindeki maddelerle birleştirilerek, 20 maddelik ölçek haline getirilmiş olan Minnesota İş Tatmini ölçeği, Hollenbeck ve ark., (1989) tarafından 9 madde şeklinde geliştirilen, Klein ve ark., (2001) tarafından 5 madde şeklinde yeniden düzenlenen ve Türkçe uyarlaması Şenel ve Yıldız (2016) tarafından yapılan Hedef Bağlılığı ölçeklerinin maddeleri Likert tarafından geliştirilen 5’li Likert tipindeki cevaplama anahtarı ile hazırlanmıştır. Verilerin demografik özelliklerini ortaya çıkarmak için frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. İki değişken arasındaki analiz için bağımsız t test, çoklu değişkenler arasındaki analiz için tek yönlü varyans analizi, değişkenler arasındaki ilişki için Pearson korelasyon testi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan analizler, hedef bağlılığı ile iş tatmini arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu, hedef bağlılığının iş tatmin düzeyini artırdığını göstermiştir. Sonuç olarak, spor bilimleri alanında görev yapan akademisyenlerin hedeflerine olan bağlılıkları arttıkça iş tatminlerinin de arttığı, hedef belirlemiş ve bu hedeflere bağlı akademisyenlerin de iş tatminlerinin yüksek olduğu söylenebilir.Keywords
İş Tatmini, Hedef Bağlılığı, Spor Bilimleri, Akademisyen, Personel

Abstract

The purpose of our study was to examine the relationships between job satisfaction and goal commitment level of academicians working in the field of sports science. hundred fifty academicians voluntarily participated in the study. The data of the study to examine the relationship between job satisfaction levels and target commitment of academicians working in the field of sports science, prepared by the researcher Minnesota Job Satisfaction developed in 1967 by “Personal Information Form, Dawis et al., (1967). scale, developed by Hollenbeck, Williams and Klein (1989) in 9 items, Klein et al., (2001) and the Turkish adaptation, which was rearranged in 5 items by Şenel and Yıldız (2016), were prepared with Likert type answer key developed by Likert. In the analysis of the data, frequency and percentage calculations will be made to determine the demographic characteristics. The data was analyzed by using independent t test for comparison of two groups, one-way ANOVA for multiple group comparison, Pearson correlation and regression analyses for relationships. The results showed that there was positive correlation between goal commitment and job satisfaction, that goal commitment increased the job satisfaction. Consequently, it can be said that the job satisfaction of academicians working in the sport science field increases provided that their goal commitment levels were high, and that the academicians having set-goals and high level of commitment to these goals will satisfied with their job.Keywords
Job Satisfaction, Target Commitment, Sports Sciences, Academician, Personal

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri