Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANTRENÖRLERİN MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ
(MEDIA LITERACY LEVELS OF COACHES )

Author : Bayram KAYA   - Hakan SUNAY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/73) Social Sciences
Page : 1198-1204
42    50


Summary

Medya bilgiyi ileten ve barındıran gazete, dergi, kitap, radyo, tv, internet gibi bilgiyi transfer eden dijital ve elektronik araçlar,her türlü baskı birer medyadır. Medya okur yazarlığı adından da anlaşılacağı gibi günlük hayatımızda karşımıza çıkan tv, radyo, gazete, dergi, bilgisayar ve reklamlardan görsel ve sözel semboller çıkarma yeteneğidir. medya okuryazarlığı eğitimi vermenin en önemli nedenini üzerinde yaşadığımız dünyamızın anlaşılması ve yorumlanması için medya okuryazarlığı tüm insanlar için önemli olduğu kadar antrenörler içinde önem arz etmektedir. Bu araştırma, betimsel ilişkisel tarama modeline uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara’daki elit düzey antrenörlerin medya okuryazarlık düzeyine ilişkin yaklaşık 235 antrenörden oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile Karaman ve Karataş ( 2009) tarafından geliştirilen “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği” Ankara ilindeki elit antrenörlere uyarlanarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS 24 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan antrenörlerin kişisel bilgileri ve ölçekten aldıkları puanlar frekans, yüzde ve aritmetik ortalama ile çözümlenmiştir. Ölçeğin güvenilirliği için Cronbach Alpha katsayısına bakılmıştır. Araştırmada cinsiyet değişkenine göre veriler ilişkisiz t-testi, grup ortalamaları arasındaki farkları belirlemek için ise One Way ANOVA kullanılmıştır. Farklılığı yaratan grubu bulmak için Tukey testi uygulanmıştır. Genel olarak çıkarılan sonuca göre alt boyutlar bazında bazı alt boyutlar ile medya okuryazarlığı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamasına karşın faktör bazında internet kullanımı ve kullanım süresi ile medya okuryazarlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak antrenörlerin medya okur yazarlık düzeylerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.Keywords
Antrenör, Medya Okuryazarlık

Abstract

Media are digital and electronic devices that transmit and host information, such as newspapers, magazines, books, radio, TV, the Internet, and all kinds of print media. Media literacy, as the name implies, is the ability to produce visual and verbal symbols from tv, radio, newspapers, magazines, computers and advertisements that appear in our daily lives. Media literacy is important for all people as well as for coaches in order to understand and interpret the world we live on. This research has been prepared in accordance with descriptive relational screening model. The population of the study consists of approximately 235 coaches related to media literacy level of elite coaches in Ankara. In the research, the personal information form formed by the researchers and the Ok Media Literacy Level Determination Scale tarafından developed by Karaman and Karataş (2009) were adapted to the elite trainers in Ankara. The findings were analyzed in SPSS 24 package program. Personal information of the coaches participating in the research and scores obtained from the scale were analyzed by frequency, percentage and arithmetic mean. Cronbach Alpha coefficient was used for reliability of the scale. In the study, unrelated t-test was used according to the gender variable and One Way ANOVA was used to determine the differences between the group averages.Tukey test was used to find the difference group. In general, although there was no significant relationship between some sub-dimensions and media literacy on the basis of the sub-dimensions, a significant relationship was found between the media usage and the duration of internet usage on a factor-based basis. As a result, we can say that coaches have a high level of media literacy.Keywords
Coach, Media Literacy

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri