Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPORUN DEPRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SPORT ON DEPRESSION )

Author : Fatih BAL   - Hülya ARAS  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/73) Social Sciences
Page : 1129-1137
44    248


Summary

Bu çalışmanın amacı sporun depresyon üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Yürütülen çalışmada ön test son test deney-kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunan Bağcılar Olimpik Spor Salonuna spor faaliyetlerine katılan bireyler oluşturmaktadır. Çalışma grubu ise ilgili spor salonunda 80 katılımcı oluşturulmuştur. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 40 katılımcı deney grubuna 40 katılımcı ise kontrol grubuna atanmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların sosyo-demografik bilgilerini öğrenmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Beck Depresyon Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 programı kullanılmıştır. Betimsel istatistiklerin yanısıra, sporun depresyon üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla SPSS 25’te parametrik olmayan t-testi ve bağımlı örneklem testleri uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre deney grubunda yer alan katılımcıların ön-test ortalama puanları son-test ortalama puanlarından anlamlı bir biçimde yüksektir (p<.000). Kontrol grubunda yer alan katılımcıların ön-test ortalama puanları son-test ortalama puanlarında ise anlamlı bir fark bulunmamıştır (t (39) =587; p>.05). Sonuç olarak spor etkinlikleri katılımcıların depresyon düzeylerini olumlu yönde azaltmaktadır.Keywords
Spor, Depresyon, Spor Psikolojisi

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of sports on depression. In the study, semi-experimental method with pre-test, post-test, experiment-control group was used. The population of the research consists of individuals participating in sports activities at Bağcılar Olympic Sports Hall in Bağcılar district of Istanbul. On the other hand, 80 participants were formed in the related gymnasium. 40 participants who voluntarily participated in the study were assigned to the experimental group and 40 participants to the control group. Personal information form developed by the researcher and Beck Depression Inventory were used to learn the socio-demographic information of the athletes participating in the research. SPSS 25 program was used in the analysis of the data. In addition to descriptive statistics, nonparametric t-test and dependent sample tests were applied in SPSS 25 to determine the effect of sports on depression. According to the results of the analysis, the pre-test average scores of the participants in the experimental group are significantly higher than the post-test average scores (p <.05). There was no significant difference in the pre-test mean scores and post-test mean scores of the participants in the control group (t (39) = 587; p> .05). As a result, sports activities reduce the depression levels of the participants positively.Keywords
Keywords: Sports, Depression, Sports Psychology

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri