Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERGENLERİN RİSKLİ DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF ADOLESCENTS’ RISKY BEHAVIORS IN TERMS OF VARIOUS SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES )

Author : İhsan AKEREN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-5)
Page : 554-562
10    19


Summary

Bu araştırmanın amacı ergenlerin sergilemiş oldukları riskli davranışların onların sahip oldukları bazı sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konmasıdır. Araştırma, yöntem olarak nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama araştırması olarak planlanmıştır. Örneklem yöntemi olarak olasılıklı olmayan örneklem yöntemlerinden uygun (kolayda) örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu amaçla Erzincan ili, Tercan ilçesinde bulunan tüm liselerde öğrenim gören toplam 366 öğrenciye ulaşılmıştır. Öğrencilerin araştırmacı tarafından hazırlanan sosyo-demografik bilgi formuyla birlikte Gençtanırım ve Ergene (2014) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Riskli Davranışlar Ölçeği Ergen Formunu doldurmaları sağlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 Paket Programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizi için aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiştir. Elde edilen puanların gruplara göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Bağımsız Örneklemler T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizlerinin yanı sıra Tukey testi kullanılmıştır. Yapılan istatistikî analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre yüksek düzeyde riskli davranış sergiledikleri, 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin 9. ve 10. sınıf öğrencilerine göre yüksek düzeyde riskli davranışlar sergiledikleri, annesi vefat etmiş olan öğrencilerin hem babasını kaybetmiş öğrencilere göre hem de anne-babası yaşayan öğrencilere göre yüksek düzeyde riskli davranışlar sergiledikleri, annesi lise mezunu olan öğrencilerin annesi ortaokul ve ilkokul mezunu olan öğrencilere göre, ayrıca annesi okula gitmemiş öğrencilere göre yüksek düzeyde riskli davranış sergiledikleri, ergenlerde okul başarısı arttıkça riskli davranış puanlarının anlamlı şekilde düştüğü, büyükşehirde yaşayan öğrencilerin il, ilçe, köy/kasabada yaşayan öğrencilerden yüksek düzeyde riskli davranışlar sergiledikleri bulunmuştur. Buna karşın ergenlerin riskli davranışlarının kardeş sayısı, anne-baba birliktelik/boşanma durumu, baba eğitim düzeyi ve ekonomik seviyeye göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular daha önceki araştırmaların sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.Keywords
Lise Öğrencileri, Ergenler, Riskli Davranışlar, Sosyo-Demografik Değişkenler

Abstract

The aim of this study is to reveal whether the risky behaviors of adolescents differ according to various socio-demographic variables they have. The research was planned as a relational survey research, one of the quantitative research methods. Among the non-probabilistic sampling methods, the convenient sampling method was chosen as the sampling method. For this purpose, a total of 366 students studying in all high schools in Erzincan province, Tercan district were reached. The students were provided with the socio-demographic information form prepared by the researcher, and the Adolescent Form of the Risky Behaviors Scale, whose validity and reliability were studied by Gençtanırım and Ergene (2014). The data obtained were analyzed with SPSS 22 Package Program. Arithmetic mean and standard deviation values were determined for the analysis of the data. In order to determine whether the obtained scores differed significantly according to the groups, Independent Samples T Test, One Way Analysis of Variance (ANOVA) and Tukey test were used. The significance level was determined as p <0.05 in the statistical analysis. According to the findings, male students exhibit higher risk behaviors compared to female students, 11th and 12th grade students exhibit high level of risky behaviors compared to 9th and 10th grade students, students whose mothers died displayed high-risk behaviors compared to both students whose fathers died and students whose parents were living, students whose mothers are high school graduates exhibit higher levels of risky behavior compared to students whose mothers are secondary and primary school graduates, and also students whose mothers did not trained, that their risky behavior scores decrease significantly as their school success increases in adolescents, students living in metropolitan areas it was found that students living in provinces, districts, villages/towns exhibited high-level risky behaviors. On the other hand, it was found that adolescents' risky behaviors did not differ significantly according to the number of siblings, parents married/divorced status, father education level and economic level. The obtained findings were compared with the results of previous studies and discussed.Keywords
High School Students, Adolescents, Risky Behaviour, Socio-Demographic Variables

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri