Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUR’ÂN’DA KÜFÜR KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ
(SEMANTIC ANALYSIS OF THE CONCEPT OF BLASPHEMY IN THE QUR'AN )

Author : Hasan TÜRKMEN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-7)
Page : 773-784
22    63


Summary

Dilbilimin bir alt disiplini olarak semantik, manası olan her şeyi konu edinir. Daha doğrusu kavram ya da kelimelerin, etimolojik kökeni başta olmak tarihî seyir içinde kazandığı anlamları açığa çıkarma misyonunu üstlenir. Bu yönüyle onu, kelimelerin anlam derecelerini ifade eden tahlilî bir çalışma olarak tanımlayabiliriz. Nitekim yorucu ve meşakkatli olan bu çalışmayı yapabilmek için öncelikle araştırılan kavramın kök formunun ve temel anlamının bilinmesi gerekir. Ardından o kavram ve türevlerinin, cümle ya da metinde geçtiği farklı yerlerde hangi anlamlarda kullanıldığı ortaya konur. Daha sonra türevleriyle birlikte o kavramın tarih boyunca kazandığı anlamların bir analizi yapılır. Bu analiz esnasında özellikle kavrama yüklenen anlamların, temel manadan uzaklaşıp uzaklaşmadığı gözler önüne serilir. Bu kapsamda semantik, dilsel bir metin olan Kur’ân’a uyarlandığında, onun tevhit eksenli dünya görüşünün teşekkülünde önemli rol oynayan kavramların etimolojisinin yanı sıra cümle içinde diğer kelimelerle oluşturduğu ilişki ağı ve metinsel bütünlük çerçevesinde kazandığı anlamlar tespit edilir. Bu tespit yapılırken, vahyin indirilişi sürecinde o kavramların delalet ettiği anlamlar yüklenmelidir. Dolayısıyla Kur’ân semantiği açısından, ileriki süreçte ortaya çıkan mezhep imamları ve âlimlerinin o kavramlara verdiği manalar, değerlendirme dışı bırakılmalıdır. Tüm bunlardan hareketle bu çalışmada, Kur’ân kelime hazinesinin temel kavramlarından biri olan küfür ve ondan türeyen kelimelerin içerdiği manalar ile bu kavramın geçtiği ayetlerde kazandığı anlamlar irdelenecektir. Ancak burada, makale hacmi ve sınırını aşacağından bu kavramın semantik sahasında yer alan eş anlamlı ve yakın anlamlı kelimeler ile zıt anlamlı kelimelere yer verilmeyecektir.Keywords
Dilbilim, Semantik, Kuran Semantiği, Küfür, Bağlam

Abstract

As a sub-discipline of linguistics, semantics deals with everything that has meaning. Rather, it undertakes the mission of revealing the meanings of the concepts or words, which were gained in the course of history, especcially the etymological origin. In this respect, we can define it as analytical work that expresses the degree of meaning of words. As a matter of fact, in order to carry out this exhausting and tedious study, first of all, the root form and the basic meaning of the concepts and their derivatives are used in different places in the sentence or text. Then, an analysis of the meanings that the concept has gained throughout history along with its derivatives is made. In this analysis, it is revealed whether the meanings attributed to the concept, in particular, depart from the basic meaning or not. In this context, when it is adapted to the Our'an, a semantic lingıistic text, both the etymology of the concepts that play an important role in the formation of the monotheistic world view and the meanings it has gained within the context of the relationship network and the textual integrity formed within the sentence can be determined. In making this determination, the meanings indicated by these concepts in the process of revelation should be assigned. Therefore, in terms of Our'anic semantics, the meanings given to sectarian founders and scholars who emerged in the future process should be excluded from the evaluation. In this study, the meaning of blasphemy, which is one of the basic concepts of the Our'an vocabulary, and the meaning of the words derived from it and the meanings gained in the verses of this concept will be examined. However, synonymous and close words in the semantic field of this concept and opposite words will not included here as the article will exceed the volume and limit.Keywords
Linguistics, Semantics, Qur'anic Semantics, Blasphemy, Context

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri