Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODERN GENÇLİK, DİN VE TASAVVUF
(Modern Youth, Religion and Sufism )

Author : Musa KAVAL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-7)
Page : 785-800
6    25


Summary

Yetkinlik itibarıyla gençlik evresi birçok mesuliyet ile birlikte dini mükellefiyetlerin de başladığı dönemdir. Dini sorumluluğun akıl ile olan ilişkisinden hareketle bedensel, ruhsal ve akli yönden olgunlaşmanın başladığı gençlik dönemi Müslümanlık algısı açısından son derece önemlidir. Bedensel gelişimin ruhi tekâmül ile paralel ve ahenkli gelişmesi sağlanamadığı takdirde gençlerde psikolojik, sosyolojik ve kamusal bir takım riskli izlenim ve motivasyonların yerleştiğini görürüz. Modernizm ile birlikte yaşantımızdaki tesiri azalsa da din olgusunun yadsınamaz bir ruhsal güç olduğu modernitenin kurucuları tarafından geçte olsa kabul edilmiştir. Dinin insanlık tarihi kadar eski bir geçmişse sahip olması bu teyitin ötesinde dinin, insanın bizatihi kendisini tanıması için zengin bir kaynak olduğunu gösterir. Dinlerin özünü dışa vuran mistik tarafları insan için daima daha kuvvetli tesir uyandırmıştır. Dış dünyaya dair taze gözlem ve tecrübeleri olan gençlerin dinlerin mistik gücünden bigâne kalmaları beklenemez. İslam dininin mistik yorumu olan tasavvuf, fütüvvet ve ahilik geleneği ile gündelik yaşantılarında inanç uygulamalarının yanı sıra gençlerin gönül ve ruh dünyalarının arzu edilen tarzda şekillenmesi için uygulamalar ortaya koymuştur. Tasavvufi yorum gençlerin din ve dünya işlerinin aşkın bir bilinç kuşağından yükselerek ahlaki ve toplumsal ahenge sunduğu katkılar medeniyetleşme sürecini beslemiştir. Çalışmamızda büyük oranda sorunsallaşan gençliğin, doğru din ve tasavvufi algısıyla buluşturulduğunda geçmişte olduğu gibi özlenen medeniyetin temel belirleyicisi ve taşıyıcı olabileceği savunulmuş, örnekler sebep-sonuç eşliğinde istifade sunulmuştur.Keywords
gençlik, din, tasavvuf, modernizm, ahlak

Abstract

In terms of competence, the youth stage is the period when religious obligations started along with many responsibilities. Starting from the relationship of religious responsibility with the mind, the period of youth, in which physical, mental and mental maturation begins, is extremely important for the perception of Islam. If the physical development does not develop parallel and harmoniously with the spiritual evolution, we see that there are some psychological, sociological and public risky impressions and motivations. Although the influence of our life has decreased with modernism, it has been accepted by the founders of modernity that religion is an undeniable spiritual power. Beyond this confirmation religion has a history as old as human history, it shows that religion is a rich source for human recognition. The mystical sides that express the essence of religions have always had stronger effects for man. Young people who have fresh observations and experiences about the outside world cannot be expected to remain the mystical power of religions. Sufi, which is the mystical interpretation of the religion of Islam, has created practices for shaping the hearts and soul worlds of young people in the desired style, as well as belief practices in their daily lives with the tradition of futuvvath and akhiliq. Sufi interpretation rises from a transcendent consciousness generation of the religion and world affairs of young people, and their contributions to moral and social harmony fed the process of civilization. In our study, it was advocated that when the youth, which became largely problematic, was brought together with the right religion and mysticism, it could be the main determinant and carrier of the civilization, which was missed as it was in the past, and examples were presented with cause and effect.Keywords
youth, religion, mysticism, modernism, morality

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri