Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURLARINA YAKLAŞIM VE TERAPÖTİK SÜREÇ
(APPROACH TO VICTIMS OF SEXUAL ABUSE AND THE THERAPEUTIC PROCESS )

Author : Berçem BARUT    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-6)
Page : 602-615
9    8


Summary

Bireylerin yaşam boyu gelişim dönemlerinin her biri kendi içerisinde önemli dinamikler ve ihtiyaçlar barındırır. Çocukluk döneminin diğer gelişim dönemlerinden önemli bir farkı ise gerek kronolojik olarak tüm dönemlerden önce gelmesi gerekse de bu dönem yaşantılarının kalitesinin sonraki dönemler üzerindeki etkisinin inkâr edilemez olmasıdır. Çocukluk çağı olumsuz yaşantıları içerisinde en önemlilerden biri de çocuğun farklı şekillerde ihmal ve istismara maruz kalabilmesi durumudur. Cinsel istismar bu yaşantılardan biri olarak, çocuğun cinsel haz amacın güdülen eylemlerde fiziksel, bilişsel ve sosyal olarak zarar gördüğü ve mağdurların kısa ve uzun vadede yaşamında önemli izler ve çoğu zaman olumsuz etkiler bırakan travmatik bir yaşantıdır. Sonuçları ve etkileri karmaşık olan bu travmatik deneyimin mağdurlar üzerindeki etkilerinin asgari düzeyde olmasını sağlamak ve bireyin sonraki yaşamında işlevselliğini korumak adına profesyoneller tarafından sahip olması beklenen terapötik yaklaşımlar önemlidir. Çalışmada literatür taraması yoluyla, cinsel istismar mağduru çocuk ve bireylerin yaşadığı travmatik ve uzun dönemli semptomlara mağdur perspektifinden değinilmiş ve profesyoneller açısından yaygın olarak kullanılan Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi ve Esnek Ardışık Oyun Terapisinin kapsamı ve içeriğine değinilerek, aynı zamanda terapötik süreçte mağdura yaklaşım konusunda farkındalık sağlanması amaçlanmış ve uygulayıcılara yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Cinsel İstismar, Mağdur, Travma, Terapi

Abstract

Each of the lifelong development stages of individuals contains important dynamics and needs. An important difference of the childhood period from other developmental periods is that both chronologically it comes before all periods, and the effect of the quality of this period's life on later periods is undeniable. One of the most important negative childhood experiences is the child's exposure to neglect and abuse in different ways. Sexual abuse, as one of these experiences, is a traumatic experience in which the child is physically, cognitively and socially damaged in the actions aimed at sexual pleasure, and leaves significant traces and often negative effects in the short and long term lives of the victims. The therapeutic approaches expected by professionals are important in order to ensure that the effects of this traumatic experience, which has complex consequences and effects, on the victims are minimal and to preserve the functionality of the individual in later life. In the study, through the literature review, the traumatic and long-term symptoms experienced by children and individuals who are victims of sexual abuse were mentioned from the perspective of the victim and the scope and content of Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy and Flexible Sequential Play Therapy, which are widely used by professionals, and also to raise awareness about the approach to the victim in the therapeutic process. It was aimed and some suggestions were made for the practitioners.Keywords
Sexual Abuse, Victim, Trauma, Therapy

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri