Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİNDİSTANLI MÜFESSİR MOLLA CÎVEN’İN TEFSİRDEKİ METODU
(THE METHOD OF THE INDIAN MUFASSEER MOLLA CEEVAN IN TAFSEER )

Author : Murat CHOMAEV    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-7)
Page : 763-772
8    9


Summary

Molla Cîven el-Leknevî, Hindistan’da Bâbürlüler devletinin hüküm sürdüğü topraklarda 17. yüzyılda yaşamış ve Hindistan ulemâsı arasında büyük mevki kazanmış bir âlimdir. Kendisi Hanefî mezhebinin ünlü âlimlerinden olmasına rağmen sadece Hanefî ekolü ile yetinmemiş, diğer mezheplerden de oldukça yararlanmıştır. Çok yünlü bir âlim olması hasebiyle İslâmî ilimlere ve özellikle sünnî ekolüne büyük katkıları olmuştur. Hindistan âlimleri arasında ilmi ile mevki ve şöhret kazanan Molla Cîven, hac yolculukları esnasında Mekke-i Mükerreme’de kalarak orada uzun zaman dersler vermiştir. Hayatında iken Asya ve Arabistan’da tanınan Molla Cîven, tasavvuf, fıkıh ve tefsir gibi çeşitli ilim dallarında kapsamlı eserler vermiştir. Telif etmiş olduğu eserler, 19. yüzyılda Rusya topraklarında yaşayan müslümanlar arasında büyük ün kazanmış, et-Tefsîrâtü’l-Ahmediyye fî beyâni’l-âyâti’ş-şer’iyye ma’a ta’rîfâti’l-mesâ’ili’l-fıkhiyye adlı ahkâm âyetleri tefsiri, 1904 yılında Kazan’da İ. N. Haritonov yayınevi tarafından yayınlanarak Rusya’daki medreselerde yıllarca okutulmuştur. Bu çalışmada Molla Cîven’in zikri geçen ahkâm âyetleri tefsiri tanıtılacak ve onun tefsirinde kullandığı metodu çeşitli yönlerden incelenecektir. Ayrıca yaşadığı ortama ve döneme değinilecek; şahsiyeti, ilmî görüşleri, fıkıhçılığı ve fıkhî metodu da araştırılacaktır.Keywords
Tefsir, Ahkâm Tefsiri, Ahmed Cîven, Molla Cîven, et-Tefsîrâtü’l-Ahmediyye

Abstract

Molla Ceevan al-Lacknowiy lived during the reign of Babur's in İndia, He is a scholar who has taken an important place among Indian scholars. Although he is one of the famous scholars of the Hanafi school, he was not limited to only the Hanafi school but he was an expert in other schools. Due to the fact that he was a very famous scientist, he made great contributions to Islamic sciences and especially to the Sunni school. Molla Ceevan, who gained position and reputation among the scholars of India with his knowledge, during his pilgrimages he stayed in Makkah Mukarramah and gave lectures there for a long time. Molla Ceevan, who became famous in Asia and Arabia during his lifetime, he wrote extensive works in various fields such as Sufism, Fiqh and Tafseer. The works that he wrote became famous among the Muslims who lived in Russia in the 19th century. His Tafseer et-Tefsîrâtü’l-Ahmediyye fî beyâni’l-âyâti’ş-şer’iyye ma’a ta’rîfâti’l-mesâ’ili’l-fıkhiyye was published by Kharitonov's publishing house in Kazan, Russia, in 1904, and It was taught in madrasas for years. This study will present the mentioned Tafseer by Molla Ceevan. The method used in his interpretation will be examined from various aspects.Keywords
Tafseer, Molla Ceevan, at-Tafseerat al-Ahmadiyya, Ahkâm Ayahs

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri