Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POLİTİKANIN ESTETİKLEŞMESİ VE TEATRALLEŞMESİ BAĞLAMINDA NASYONAL SOSYALİST PROPAGANDA
(NASYONAL SOCIALIST PROPAGANDA IN THE CONTEXT OF AESTHETIZATION AND TEATRALIZATION OF POLICY )

Author : Süleyman ŞAHAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-6)
Page : 697-710
6    7


Summary

Nasyonal sosyalizm, propaganda yöntem ve tekniklerinden Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisinin kurumsallaşmasından başlayarak etkili bir şekilde yararlanmıştır. Yeni oluşturulacak dünya düzenin merkezinde yer alan Almanya’nın politikaları yurt içine ve yurt dışına dönemin bütün propaganda araçları kullanılarak anlatılmıştır. Afişlerde bu propaganda araçlarının başında gelmektedir. Çalışmada, Nasyonal Sosyalist dönemi anlatan propaganda afişleri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan gösterge bilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında belirlenen beş farklı temadaki propaganda afişleri Roland Barthes’in gösterge bilim kavramlarından yola çıkılarak analiz edilmiştir. Yine afişlerdeki teatral ögeler sahne, beden ve algı açısından yorumlanmıştır. Teatral olanla estetik olanın birleşiminin afişlerde ne gibi mesajlar verdiğine odaklanılmıştır. Yapılan analizlerde teatral ve estetik unsurla harmanlanmış propagandanın Adolf Hitler’in kişiliği üzerinden yapılandırıldığı ve liderin kişiliğinin Nasyonal sosyalist ideolojinin somutlaşmış hali olarak sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lidere ve davaya duyulan bağlılığın, gösterilecek fedakarlıkların Alman toplumunun doğal yaşam alanına ulaşmasını sağlayacak etkenler olduğuna değinilmiştir. Ayrıca afişlerde kullanılan teatral ve estetik unsurlar kitlelere birlik ve bütünlük anlamı katmanın yanında biz ve öteki ayrımını derinleştirmektedirKeywords
Propaganda, Nasyonal Sosyalizm, Estetikleşme, Teatralleşme, Göstergebilim

Abstract

National socialism was effectively utilized by propaganda method and techniques that starting from the institutionalization of National Socialist German Labour Party. German politics, which would be formed as the new center of the world order, was told at domestically and abroad by benefitting from the whole propaganda tools of the period. Also, posters are considered as the most significant propaganda tools among all. In this study, propaganda posters, describe the period of national socialist, is analyzed by using semiotic analysis that is the one of the methods of the qualitative research. The scope of the study which is specified by the five different themes of propaganda posters based on Roland Barthes’ concepts of semiotic analysis is examined. In addition, theatrical items on posters are interpreted in the sense of scene, frame and perception. The composition of theatrical and aesthetic formations on posters are focused on the purpose of understanding what kind of messages they give. In the conducted analysis, it is concluded that the propaganda blended with the elements of theatrical and aesthetic elements, is configured by Fuehrer. That is, the personality of Adolf Hitler, and the personality of the leader is presented as the concrete form of National socialist ideology. The commitment to the leader and the cause, sacrifices to show, are addressed as determining factors providing privileged German society to reach their natural living space. Also, the usage of theatrical and aesthetic elements on posters, beside of giving meaning to unity and integrity to the masses, deepens the division between we and other.Keywords
Propaganda, National Socialism,Theatricality,Semiotics

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri