Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÖÇÜN SİYASAL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(IMPACT OF MIGRATION ON POLITICAL BEHAVIOR: A FIELD RESEARCH )

Author : İsmail DURSUNOĞLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-8)
Page : 852-861
8    11


Summary

Göç, farklı nedenlerle ortaya çıkan ve insanların yaşadıkları yerden başka bir yere taşınmasını ifade eden hareket sürecidir. Bu süreç, başlangıç ve sonuç merkezlerinde bazı etkiler ortaya çıkarmaktadır. Göç, her şeyden önce bireye yeni bir yaşam alanı sağlamaktadır. Bireyin duygu, düşünce ve davranışları, yeni mekânın değerlerine göre farklılaşmaktadır. Bu değişiklikler arasında, siyasal davranışlar da bulunmaktadır. Göç edilen yerdeki siyasal kültür ve siyasal tercihleri etkileyen faktörlerin başkalaşması yaşanan değişikliğin ana faktörleri olarak görülmektedir. Birey, hayatın her alanında olduğu gibi zaman zaman siyasal alanda da tercihte bulunmaktadır. Siyasal tercih, dar kapsamda oy verme, geniş kapsamda ise siyasetin her aşamasında seçimde bulunma şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tercih süreci, gerek yönetim sisteminin gerekse sosyal hayatın sürdürülebilirliği ile yakından ilişkilidir. Çünkü birey, siyasal alanda yaptığı tercihle, kim tarafından ve nasıl yönetileceğine karar vermektedir. Ayrıca, yönetimin karakteristik özelliği, bireysel ve toplumsal hayata da doğrudan yansıyacaktır. Bu çalışmada göç eden bireylerin, süreç sonrası yaşadıkları siyasal davranış değişikliklerini konu edinmektedir. Göç eden bireylerin siyasal davranışlarında yaşanan değişimler incelenmiştir. Yüz yüze anket tekniğinin uygulandığı çalışmada, Bayburt’tan İstanbul’a göç etmiş kişiler örneklem seçilmiştir. Çalışmanın amacı, göç ile siyasal davranışlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak, göçün siyasal davranışları etkilediği sonucuna ulaşmaktır. Nitekim çalışma sonucunda hipotezler ışığında hedeflenen sonuca ulaşılmıştır. Göçün siyasal davranışlar üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir.Keywords
Göç, Siyasal Tercih, Siyasal Davranış, Bayburt, İstanbul

Abstract

Migration is the process of movement that emerges for different reasons and refers to the relocation of people from one place to another. Above all, migration provides the individual with a new living space. The individual's emotions, thoughts and behaviors differ according to the values of the new space. These changes include political behavior. The differentiation of the factors affecting political culture and political preferences in the place of migration is seen as the main factors of the change. The individual, from time to time, makes choices in the political field as well as in all other areas of life. Political preference is defined as voting in a narrow context and making elections at every stage of politics. This preference process is closely related to the sustainability of both the management system and social life. Because the individual decides who and how to be governed by his choice in the political field. In addition, the characteristic of management will be directly reflected in individual and social life. This study focuses on the political behavioral changes experienced by immigrants after the process. Changes in political behaviors of migrant individuals are examined. In the study where face-to-face survey technique was applied, people who migrated from Bayburt to Istanbul were selected as the sample. The aim of this study is to reveal the relationship between migration and political behavior and to reach the conclusion that migration affects political behavior. As a result of the study, the targeted result was reached in the light of hypotheses. It was determined that migration had an effect on political behaviors.Keywords
Migration, Political Choice, Political Behavior, Bayburt, İstanbul

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri