Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUKÂTİL b. SÜLEYMÂN’IN ÂYETLERİN TEFSİRİNDE KULLANDIĞI SAYILAR
(NUMBERS USED BY MUQÂTİL b. SOLOMON İN THE INTERPRETATİON OF VERSES )

Author : Mehmet ALTUNTAŞ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-7)
Page : 801-812
33    34


Summary

Mukâtil; nebîler, kutsal kitaplar, Âdem ve Havvâ, Ehl-i kitâp, câhiliyye, siyer, âyetlerin kimler hakkında nâzil olduğu, melekler, cennet, cehennem, sûrelerin fazîleti, yaratılış ve insanlık tarihi hakkındaki bazı âyetleri tefsir ederken yoğun bir şekilde kırk, yetmiş, bin, on bin, yetmiş bin, beş yüz bin, bir milyon gibi yuvarlak sayılar üzerinden pek çok yerde açıklamalar yapmıştır. Müfesir’in siyer, câhiliyye ve âyetlerin kimler hakkında nâzil olduğu dışındaki sayılar isrâîlî rivâyetlere dayanmakta ve bunların doğruluğu da tartışmaya açıktır. Bununla beraber Mukâtil’in âyetlerin nüzûlü, siyer ve câhiliye dönemi örf adetleri hakkında kullandığı sayılar vahiy dönemini yansıtması ve âyetlerin manasını belirleme bakımından önemli bir işleve sahiptir. Dolayısıyla bu meyandaki sayılar hakîkî olup bunların dışındakiler cennet ve cehennem konularında olduğu gibi terğîb ve terhîb bağlamında kullanılmıştır. Zira meleklerin yaratılışında olduğu gibi gaybî konuların mâhiyet ve sayılar açısından insanlar tarafından tam manasıyla bilinmesi veya târif edilmesi imkân dâhilinde değildir. Bu makalede Kur’ân’da yer alan sayılardan ziyade Mukâtil’in âyetleri tefsir ederken kullandığı sayılar ele alınmıştır.Keywords
Tefsir, Kur’ân, Mukâtil b. Süleymân, Sayılar, Gayb

Abstract

Muqâtil; while interpreting some verses about prophets, holy books, Adam and Eve, Ahl-i Kitâp, Jahiliyya, sirah, who the verses were sent down, angels, heaven, hell, the virtue of surahs, creation and human history he made explanations in many places over round numbers such as one thousand, ten thousand, seventy thousand, five hundred thousand and one million. In our opinion, the numbers except the sirah, the Jahiliyya and who the verses were sent down are based on the isrâîlî narrations and their accuracy is open to discussion. However, the numbers used by Muqâtil about the the verses, sirah and Jahiliyya period have an important function in terms of reflecting the revelation period and determining the meaning of the verses. Therefore, the numbers in this range are true, and the other ones are used in the context of terghib and terhib as well as in the subjects of heaven and hell. For, as in the creation of angels, it is not possible for people to know or describe unseen issues in terms of nature and numbers. In this article, rather than the numbers in the Quran, the numbers used by Muqâtil while interpreting the verses are discussed.Keywords
Tafsir, Qurân, Muqâtil b. Solomon, Numbers, Unseen

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri